Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності : Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 104 с.

Анотація

Збірка містить наукові доповіді, які пролунали на науково-практичних конференціях «Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 24 жовтня 2008 р.) і «Проекти КПК та проблеми сучасного стану кримінально-процесуального законодавства» (м. Харків, 6 лютого 2008 р.). Для науковців, підрозділів слідства та дізнання, оперативно-розшукових апаратів правоохоронних органів.
Сборник содержит научные доклады, прозвучавшие на научно-практических конференциях «Пути развития оперативно-розыскной деятельности в современных условиях» (Харьков, 24 октября 2008) и «Проекты УПК и проблемы современного состояния уголовно-процессуального законодательства» (Харьков, 6 февраля 2008). Для научных работников, подразделений следствия и дознания, оперативно-розыскных аппаратов правоохранительных органов

Опис

Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності: [зб. наук. доп.] у 2 ч. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - Ч. 1. - 104 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, розслідування злочинів, investigation of crimes

Бібліографічний опис

Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності : зб. наук. доп. у 2 ч. – Ч. 1

Зібрання