До характеристик принципів правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - 2019. - Вип. 6. Спецвип., т. 1. - С. 134-138

Анотація

Обґрунтовано, що принципи є неодмінною та однією із ключових складових правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань. Наголошено, що принципи формують ідейне підґрунтя та виражають соціально-правову природу даних стягнень. Проаналізовано поняття та ознаки принципів правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань. It is substantiated that the principles are indispensable and one of the key components of the legal regulation of disciplinary sanctions against employees of the State Bureau of Investigation. It is emphasized that the principles form the ideological basis and express the socio-legal nature of these penalties. The concepts and features of the principles of legal regulation of disciplinary sanctions against employees of the State Bureau of Investigation are analyzed. Обосновано, что принципы являются ключевыми составляющими правового регулирования дисциплинарных взысканий работников Государственного бюро расследований. Отмечено, что принципы формируют идейную основу и выражают социально-правовую природу данных взысканий. Проанализированы понятия и признаки принципов правового регулирования дисциплинарных взысканий работников Государственного бюро расследований.

Опис

Журавльов, С. В. До характеристик принципів правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань / Журавльов С. В. // Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - 2019. - Вип. 6., Спецвип., т. 1. - С. 134-138.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне бюро розслідувань, Государственное бюро расследований, State Bureau of Investigation, дисциплінарні стягнення, дисциплинарные взыскания, disciplinary action, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, принципи права, принципы права, principles of law, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис