State of legal regulation of internal use auxiliary forces of operational-search activity in the process counteraction to crime by units of National Police of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 2). – P. 60-64

Анотація

Визначено сучасний стан правового регулювання проведення оперативно-розшукового заходу «ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємств» підрозділами Національної поліції. Встановлено, що нині використання внутрішніх допоміжних сил оперативно-розшукової діяльності в процесі протидії злочинності підрозділами Національної поліції України ґрунтується на положеннях Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, законів України про оперативнорозшукову діяльність, прокуратуру, Національну поліцію, а також на значній кількості відомчих нормативно-правових актів, що значно ускладнює процес їх використання. Запропоновано закріпити порядок використання таких сил та особливості їх взаємодії в окремому підзаконному нормативноправовому акті.
The current state of legal regulation of conducting the operative-search event “familiarization with financial and economic activity of enterprises” by the units of the National Police has been determined. It is established that today the use of internal auxiliary forces of operational and search activity in the process of combating crime by units of the National Police of Ukraine is based on the provisions of the Criminal and Criminal Procedural Code of Ukraine, laws of Ukraine on operational-search activities, prosecutor's office, the National Police, as well as on a large number of departmental normative – legal acts, which significantly complicates the process of their use. It is proposed to consolidate the procedure for using such forces and the peculiarities of their interaction in a separate by-law.
Определено современное состояние правового регулирования проведения оперативно-розыскного мероприятия "ознакомление с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий" подразделениями Национальной полиции. Установлено, что использование внутренних вспомогательных сил оперативно-розыскной деятельности в процессе противодействия преступности подразделениями Национальной полиции Украины основывается на положениях Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины, законов Украины об оперативно-розыскной деятельности, прокуратуре, Национальной полиции, а также на значительном количестве ведомственных нормативно правовых актов, что значительно усложняет процесс их использования. Предложено закрепить порядок использования таких сил и особенностей их взаимодействия в отдельном подзаконном нормативно-правовом акте.

Опис

Davydiuk, V. State of legal regulation of internal use auxiliary forces of operational-search activity in the process counteraction to crime by units of National Police of Ukraine / Vadym Davydiuk // Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 2). – P. 60-64.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, сили оперативно-розшукової діяльності, force of operative and search activity, силы оперативно-розыскной деятельности, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, внутрішні допоміжні сили оперативно-розшукової діяльності, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис