Прокурорський нагляд за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2018. - № 4 (84). - C. 280-287

Анотація

У статті визначено зміст дефініції «прокурорський нагляд за додержанням законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції». Зазначено, що в жодному нормативному акті не визначено, що ж таке прокурорський нагляд за додержанням законності під час проведення ОРД. Водночас у теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу та криміналістики триває доволі жвава дискусія з окресленого або дотичного до нього питання. Вказане призводить до того, що на сьогодні існує проблема визначення змісту дефініції «прокурорський нагляд за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності». Подано авторське визначення окресленої дефініції.
The article is devoted to the definition of the content of the definition of "prosecutorial supervision over the lawfulness of the conduct of operational-search activities by the units of the criminal police". The author states that in any normative act does not determine what kind of prosecutor's supervision over the observance of legality during the conduct of an ODI.
Статья посвящена определению содержания дефиниции «прокурорский надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий подразделениями криминальной полиции». Ни в одном нормативном акте не определено, что же такое прокурорский надзор за соблюдением законности при проведении ОРД. Вместе с тем, в теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса и криминалистики продолжается довольно оживленная дискуссия по очерченному или касательному к нему вопросу. Указанное приводит к тому, что до сих существует проблема определения содержания дефиниции «прокурорский надзор за соблюдением законности при проведении оперативно-розыскной деятельности». Предоставляется авторское определение очерченной дефиниции .

Опис

Фільчаков, О. В. Прокурорський нагляд за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції / О. В. Фільчаков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2018. - № 4 (84). - C. 280-287. - DOI: https://doi.org/10.33766/2524-0323.84.280-287

Ключові слова

прокурорський нагляд, оперативно-розшукові заходи, підрозділи кримінальної поліції, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, прокурорский надзор, оперативно-розыскные мероприятия, позразделения криминальной полиции, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, prosecutor's supervision, operative and search measures, criminal police units, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, додержання законності, соблюдение законности, observance of legality

Бібліографічний опис