Щодо питання про конституційні гарантії права людини на соціальне забезпечення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - № 2(8). - С.16-20

Анотація

Актуальність теми наукової статті зумовлена аналізом правових проблем забезпечення гарантій реалізації права на соціальне забезпечення: відсутність чітко визначених як теоретичних, так і законодавчих гарантій забезпечення права на соціальне забезпечення; значна декларативність та мінімальна забезпеченість права на соціальне забезпечення, що зумовлено сучасними економічними факторами.
Actuality of theme of scientific article is caused by analyzes of legal issues of guaranteeing guarantees of re- alization right to social security: lack of clearly defined both theoretical and legislative guarantees of right to social security; significant declarative security and minimum rights to social security, due to current economic factors.
Актуальность темы научной статьи обусловлена анализом правовых проблем обеспечения гарантий реализации права на социальное обеспечение: отсутствие четко определенных как теоретических, так и законодательных гарантий обеспечения права на социальное обеспечение; значительная декларативность и минимальная обеспеченность права на социальное обеспечение, что обусловлено современными экономическими факторами.

Опис

Клименко, А. Л. Щодо питання про конституційні гарантії права людини на соціальне забезпечення [Електронний ресурс] / А. Л. Клименко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - № 2(8). - С. 16-20. - Режим доступу : http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2015/2015_2.pdf.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, соціальна держава, соціальні гарантії прав людини та громадянина, соціальне забезпечення, соціальний захист, прожитковий мінімум, социальное государство, социальные гарантии прав человека и гражданина, социальное обеспечение, социальная защита, прожиточный минимум, social state, social guarantees human and civil rights, social security, social protection, living wage, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис