Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2014. – 376 с.

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників конференції з 14 навчальних закладів і науково-дослідних установ Харкова, Києва, Одеси, Дніпропетровська, Сум, Донецька, Запоріжжя, а також працівників органів прокуратури і народних депутатів України за напрямками: навчальна робота і методичне забезпечення підготовки кадрів; розвиток науково-дослідної діяльності та вдосконалення її організації; практична спрямованість навчального процесу та наукових досліджень; кадрове, психологічне та соціально-виховне супроводження навчального процесу; міжнародне співробітництво у сфері підготовки кадрів та наукової діяльності; організація діяльності вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України в контексті впровадження нового Закону України «Про вищу освіту».
The collection contains abstracts of the participants of the conference from 14 universities and research institutions of Kharkiv, Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy, Donetsk, Zaporizhzhia, as well as prosecutors and MPs of Ukraine according to the following areas: educational and methodological support of personnel training; development of research activities and improvement of its organization; practical orientation of the educational process and scientific research; personnel, psychological, social and educational support of the training process; international cooperation in the field of training and scientific research; organization of the activities of universities and research institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the context of implementing the new Law of Ukraine “On Higher Education”.
Сборник содержит тезисы докладов участников конференции с 14 учебных заведений и научно-исследовательских учреждений Харькова, Киева, Одессы, Днепропетровска, Сум, Донецка, Запорожья, а также работников органов прокуратуры и народных депутатов Украины по направлениям: учебная работа и методическое обеспечение подготовки кадров; развитие научно-исследовательской деятельности и совершенствование ее организации; практическая направленность учебного процесса и научных исследований; кадровое, психологическое и социально-воспитательное сопровождение учебного процесса; международное сотрудничество в сфере подготовки кадров и научной деятельности; организация деятельности высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений МВД Украины в контексте внедрения нового Закона Украины «О высшем образовании».

Опис

Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – 376 с.

Ключові слова

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Історія. History. История, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, підготовка кадрів, подготовка кадров, personnel training

Бібліографічний опис

Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2014 р.)

Зібрання