Об’єднання звітності з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник східноєвропейського університету економіки і менеджменту. - 2018. - № 1(24). - С. 87-94

Анотація

У статті узагальнено досвід країн ЄС з формування та подання звітності з індивідуального прибуткового податку та соціальних внесків, проаналізовано законодавство України щодо обліку податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску. The article summarizes the experience of the EU countries in the formation and submission of reports on individual income tax and social contributions, analyzes the legislation of Ukraine on accounting for personal income tax and unified social contribution. В статье обобщен опыт стран ЕС по формированию и представлению отчетности по индивидуальному подоходному налогу и социальных взносах, проанализировано законодательство Украины относительно учета налога с доходов физических лиц и единого социального взноса.

Опис

Хиль Л. П. Об'єднання звітності з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску / Л. П. Хиль, Л. Ф. Бондаренко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2018. - № 1. - С. 87-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2018_1_13.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, звітність, податкова звітність, подоходный налог, единый социальный взнос, отчетность, налоговая отчетность, personal income tax, unified social contribution, reporting, tax reporting

Бібліографічний опис