Стан правового регулювання проведення оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування підрозділами Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 1(22), т. 5, ч. 2. - С. 123-126

Анотація

Визначено сучасний стан правового регулювання проведення оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування підрозділами Національної поліції. Встановлено, що правовою основою проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами Національної поліції є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, закони України про Національну поліцію та оперативно-розшукову діяльність. Доведено, що на сьогодні не вирішеним залишається питання визначення чіткого переліку оперативно-розшукових заходів, оскільки більшість із них на сьогодні витікає із положень статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», а питання їх визначення, особливостей проведення та санкціонування встановлюється підзаконними нормативними актами.
The current state of legal regulation of operational and investigative measures of departmental authorization by units of the National Police has been determined. It is established that the legal basis for conducting operational and investigative measures by units of the National Police is the Constitution of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine, the laws of Ukraine on the National Police and operational and investigative activities. It is proved that the issue of defining a clear list of operational and investigative measures remains unresolved, as most of them now follow from the provisions of Article 8 of the Law of Ukraine "On operational and investigative activities", and the issue of their definition, features and authorization is established by regulations acts.
Определено современное состояние правового регулирования проведения оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования подразделениями Национальной полиции. Установлено, что правовой основой проведения оперативно-розыскных мероприятий подразделениями Национальной полиции является Конституция Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, законы Украины о Национальной полиции и оперативно-розыскной деятельности. Доказано, что на сегодняшний день не решен вопрос определения четкого перечня оперативно-розыскных мероприятий, поскольку большинство из них сегодня следует из положений статьи 8 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», а вопрос их определения, особенностей проведения и санкционирования устанавливается подзаконными нормативными актами.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшукові заходи, Національна поліція України, legal regulation, operative-search activity, operative-search measures, National Police, правовое регулирование, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис

Капустник, В. В. Стан правового регулювання проведення оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування підрозділами Національної поліції / В. В. Капустник // Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 1(22), т. 5, ч. 2. - С. 123-126.