Авіація, промисловість, суспільство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кременчук, 2019. - 476 с.

Анотація

У збірнику розглянуто результати наукових досліджень студентів, курсантів і молодих учених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення та співробітництво з державними органами управління, органами самоврядування регіонів, представниками підприємств і організацій.
The collection considers the results of scientific studies of students, cadets and young scientists on current trends and prospects for the development of aviation, industry, society in today's conditions and cooperation with government bodies, regional self-government bodies, representatives of enterprises and organizations.
В сборнике рассмотрены результаты научных исследований студентов, курсантов и молодых ученых по вопросам современных тенденций и перспектив развития авиации, промышленности, общества в сегодняшних условиях и сотрудничество с государственными органами управления, органами самоуправления регионов, представителями предприятий и организаций.

Опис

Авіація, промисловість, суспільство: зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, курсантів та студентів (м. Кременчук, 15 трав. 2019 р.) / МОН України, Кременчуц. льотний коледж Нац. авіац. ун-ту. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019. – 476 с. – ISBN 978-617-639-175-3.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, авіаційні системи та комплекси, авіоніка, енергетика, електромеханіка, електроніка, транспортні підприємства, управління підприємством, аеропорт, використання, транспортування та зберігання пально-мастильних матеріалів, пально-мастильні матеріали, паливо, вертольоти, льотна експлуатація, технічна експлуатація, повітряні судна, авіаційні двигуни, екіпаж, авіаційна та інформаційно-вимірювальна техніка, сучасні засоби навігації, навігація, авіаційна техніка, ракетно-космічна техніка, механічна інженерія, авіаційно-космічні тренажери, двигуни, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, комп’ютерне моделювання, математичні моделі та фізичні процеси, фахівців транспортного профілю, авіаційна медицина, космічна медицина, фізична підготовка, Психологія. Рsychology. Психология, стресостійкість, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, бухгалтерський облік, логістика, авиационные системы и комплексы, авионика, энергетика, электромеханика, электроника, транспортные предприятия, управления предприятием, аэропорт, использование, транспортировка и хранение горюче-смазочных материалов, горюче-смазочные материалы, топливо, вертолеты, летная эксплуатация, техническая эксплуатация, воздушные суда, авиационные двигатели, экипаж, авиационная и информационно-измерительная техника, современные средства навигации, навигация, авиационная техника, ракетно-космическая техника, механическая инженерия, авиационно-космические тренажеры, двигатели, aviation systems and complexes, avionics, engineering, electromechanics, electronics transport, management, airport, transportation and storage of fuels, lubricants fuels, fuels, helicopters, flight operation technical, exploitation aircraft, aircraft engines, crew, aviation and information measuring equipment, modern navigation aids, navigation, aeronautical engineering, rocket and space technology, mechanical engineering, aerospace simulators, engines

Бібліографічний опис

Авіація, промисловість, суспільство: зб. тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, курсантів та студентів, м. Кременчук, 15 травня 2019 р. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019

Зібрання