Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-11-22

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2019. – 544 с.

Анотація

Збірник містить близько 280 тез доповідей учасників конференції, в яких узагальнено досвід підготовки кадрів правоохоронців у Харківському національному університеті внутрішніх справ за 25 років його існування, розглядаються різні аспекти історико-правової науки, конституційного, трудового, адміністративного, цивільного, кримінального права, соціології, психології та педагогіки.
The collection contains about 280 abstracts of the conference participants, which summarize the experience of training law enforcement personnel at the Kharkiv National University of Internal Affairs for 25 years of its existence, consider various aspects of historical and legal science, constitutional, labor, administrative, civil, criminal law, sociology, psychology and pedagogy.
Сборник содержит около 280 тезисов докладов участников конференции, в которых обобщен опыт подготовки кадров правоохранительных органов в Харьковском национальном университете внутренних дел за 25 лет его существования, рассматриваются различные аспекты историко-правовой науки, конституционного, трудового, административного, гражданского, уголовного права, социологии, психологии и педагогики.

Опис

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 544 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, до 25-річчя ХНУВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, Історія. History. История, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Держава і право. State and Law. Государство и право, Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право

Бібліографічний опис

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 544 с.

Зібрання