Специфіка психічного - благополуччя в контексті копінг-поведінки у жінок ранньої дорослості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 134 - 138.

Анотація

Висвітлено результати дослідження по вивченню психічного – благополуччя в контексті копінг-поведінки у жінок ранньої дорослості віку. У досліджені прийняли участь жінки віком 25-30 років, м. Харків. У дослідженні були використані наступні методики: методика «Шкала психологічного благополуччя» К. Ріффа (адаптація Т. Д. Шевеленкової, Т. П. Фесенко) та методика «Стратегії подолання стресових ситуацій» (SACS) (адаптація Н.Є. Водоп'янова, Е. С. Старченкова). Отримані результати свідчать про достовірно значиму негативну кореляцію між шкалами «Асертивні дії» та «Самосприйняття» (r=-0,53; р≤0,01). Освещены результаты исследования по изучению психического – благополучия в контексте копинг-поведения у женщин ранней взрослости возраста. В исследовании приняли участие женщины в возрасте 25-30 лет, г. Харьков. В исследовании были использованы следующие методики: методика «Шкала психологического благополучия» К. Риффа (адаптация Т. Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко) и методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) (адаптация Н.Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова). Полученные результаты свидетельствуют о достоверно значимой негативной корреляции между шкалами «Ассертивные действия» и «Самовосприятие» (r=-0,53; (r=-0,53; р≤0,01). The results of research on the study of mental - well-being in context of coping behavior in young adults. The study involved women aged 25-30 years, Kharkiv. IN The following methods were used in the study: the method "Scale psychological well-being "by K. Riff (adaptation of TD Shevelenkova, TP Fesenko) and the methodology "Strategies for Overcoming Stressful Situations" (SACS) (adaptation by NE Vodopyanov, ES Starchenkov). The obtained results indicate a significantly significant negative correlation between the scales "Assertive actions" and "Self-perception" (r = -0.53; (r = -0.53; p≤0.01).

Опис

Петренко О.І. Специфіка психічного - благополуччя в контексті копінг-поведінки у жінок ранньої дорослості / О.І, Петренко // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 134 - 138.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, копінг-стратегії, копінг-поведінка, жінки, рання дорослість, психологічне благополуччя, копинг-стратегии, копинг-поведение, женщины, ранняя взрослость, психологическое благополучие, coping strategies, coping behavior, women, early adulthood, psychological well-being, психічне благополуччя, психическое благополучие, mental well-being

Бібліографічний опис