Роль оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження у протидії злочинам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 103-105

Анотація

Відзначено, що на законодавчому рівні досі нема чіткого визначення специфіки оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження не тільки в законодавстві що регламентує оперативно-розшукову діяльність, а й в Кримінальному процесуальному кодексі мова йде лише про забезпечення кримінального провадження та не надано алгоритму дій суб’єктів цього забезпечення у відповідності до того коли воно застосовується: на стадії досудового розслідування або судового розгляду.
It was noted that at the legislative level there is still no clear definition of the specifics of operative investigative support for criminal proceedings, not only in the legislation regulating operative investigative activity, but also in the Criminal Procedural Code, it is only about ensuring criminal proceedings and the algorithm of actions of the subjects of this is not provided security in accordance with when it is applied: at the stage of pre-trial investigation or trial.
Отмечено, что на законодательном уровне до сих пор нет четкого определения специфики оперативно-розыскного обеспечения уголовного производства не только в регламентирующем оперативно-розыскную деятельность законодательстве, но и в Уголовном процессуальном кодексе речь идет только об обеспечении уголовного производства и не предоставлен алгоритм действия субъектов этого обеспечение в соответствии с тем, когда оно применяется: на стадии досудебного расследования или судебного разбирательства.

Опис

Вінцук, В. В. Роль оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження у протидії злочинам / Вікторія Володимирівна Вінцук // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця, 2022. – С. 103-105.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розшукове забезпечення, operational search support, оперативно-розыскное обеспечение

Бібліографічний опис