Конституційно-правове регулювання відносин між державою та церквою на пострадянському просторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 288 - 290.

Анотація

В статті зазначається, що церква у сучасних державах пострадянського простору є інститутом громадянського суспільства, а відносини визначаються як на рівні конституцій, так і на рівні спеціально створених законів. Тобто кожна з проаналізованих у статті систем державно-церковних відносин є, у своєму роді, унікальною і вибудовувалася протягом десятиріч/сторіч виходячи з історичних реалій та суспільно-політичних трансформацій. Водночас, правове регулювання державно-церковних відносин пострадянских країн має багато спільних рис з Україною, що дає змогу аналізувати її як світську. Головним аспектом світської держави є те, що відокремлення церкви від держави повинно передбачати нейтралітет держави в питаннях віри, невтручання органів державної влади у внутрішньоцерковні справи і, відповідно, невтручання церкви в справи держави. В статье отмечается, что церковь в современных государствах постсоветского пространства является институтом гражданского общества, а отношения определяются как на уровне конституций, так и на уровне специально созданных законов. То есть каждая из проанализированных в статье систем государственно-церковных отношений является, в своем роде, уникальной и выстраивалась в течение десятилетий/столетий исходя из исторических реалий и общественно-политических трансформаций. В то же время, правовое регулирование государственно-церковных отношений постсоветских стран имеет много общих черт с Украиной, что позволяет анализировать ее как светскую. Главным аспектом светского государства является то, что отделение церкви от государства должно предусматривать нейтралитет государства в вопросе веры, невмешательство органов государственной власти во внутрицерковные дела и, соответственно, невмешательство церкви в дела государства. The article notes that the church in modern states post-Soviet space is an institution of civil society, and relations are determined both at the level of constitutions and at the level of specially created laws. That is, each of the analyzed systems of state-church relations is, in its own way, unique and has been built over decades / centuries based on historical realities and socio-political transformations. At the same time, the legal regulation of state-church relations in the post-Soviet countries has many common features with Ukraine, which makes it possible to analyze it as secular. The main aspect of the secular state is that the separation of church and state should include the neutrality of the state in matters of faith, non-interference of public authorities in internal church affairs and, accordingly, non-interference of the church in state affairs.

Опис

Пістренко Н. С. Конституційно-правове регулювання відносин між державою та церквою на пострадянському просторі / Н. С. Пістренко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 288 - 290.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, пострадянський простір, церква, суспільно-релігійні відносини, державно-церковні відносини, держава, постсоветское пространство, церковь, общественно-религиозные отношения, государственно-церковные отношения, государство, post-Soviet space, church, socio-religious relations, state-church relations, state

Бібліографічний опис