Проблемні аспекти протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія: Право. – 2018. – № 6 (18). – С. 89-95

Анотація

Метою дослідження є визначення сучасних проблем протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості в Україні. Методика включає детальний комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу із піднятої проблематики на основі якого робляться обґрунтовані світоглядні висновки та рекомендації щодо розкриття сутності досліджуваних понять. Визначено, що досягнути ефективного результату в процесі протидії організованій злочинності можливо лише за умови подолання вказаних проблемних аспектів. Однак, як свідчить міжнародний досвід, при наявності рішучості держави, розумної кримінальної політики з безумовним дотриманням принципу рівності громадян перед кримінальним законом незалежно від посадового, майнового стану та інших обставин, протидія організованій злочинності, в тому числі загальнокримінальної спрямованості, може бути досить ефективною. На підставі аналізу емпіричного матеріалу, фахову юридичну література та міжнародний досвід протидії організованій злочинності Визначено проблемні аспекти, що негативно впливають на протидію організованій злочинності загально кримінальної спрямованості. Визначено сучасні проблеми протидії організованій злочинності та перспективні напрямки протидії ним.
The purpose of the study is to identify the current problems of combating organized crime in the field of general-purpose orientation in Ukraine. The methodology includes a detailed comprehensive analysis and synthesis of available scientific and theoretical material on the raised issues, on the basis of which grounded worldview conclusions and recommendations on disclosure of the essence of the studied concepts are made. It is determined that it is possible to achieve an effective result in the process of counteraction to organized crime only if the mentioned problem aspects are overcome. However, according to international experience, in the presence of the state's resolve, a reasonable criminal policy with unconditional compliance with the principle of equal rights of citizens before a criminal law, regardless of official, property status and other circumstances, the opposition to organized crime, including general-law orientation, can be quite effective. Based on the analysis of empirical material, professional legal literature and international experience in counteracting organized crime, the problematic aspects have been identified that adversely affect the counteraction of organized crime to the general criminal orientation. The present problems of counteraction to organized crime and perspective directions of counteraction to it are determined.
Целью исследования является определение современных проблем противодействия организованной преступности общеуголовной направленности в Украине. Определено, что достичь эффективного результата в процессе противодействия организованной преступности возможно только при условии преодоления указанных проблемных аспектов.

Опис

Калиновська Я. О. Проблемні аспекти протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості в Україні / Калиновська Яна Олексіївна // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія: Право. – 2018. – № 6 (18). – С. 89-95.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, організована злочинність загальнокримінальної спрямованості, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розшукова протидія, організована злочинність, организованная преступность общеуголовной направленности, организованная преступность, оперативно-розыскное противодействие, organized crime of general-purpose orientation, organized crime, operative and search counteraction

Бібліографічний опис