Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти

Abstract
Збірка розглядає питання теорії девіантної поведінки, соціальної роботи з девіантами та профілактики девіантної поведінки.
Theory of deviance, social work with deviant and prevention of deviance are viewed in the collection of article.
Сборник рассматривает вопросы теории девиантного поведения, социальной работы с девиантными личностями и профилактики девиантного поведения.
Description
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 квіт. 2010 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права, економіки та соціології ; Соціологічна асоціація України. – Харків : ХНУВС, 2010. – 208 с.
Keywords
Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Кримінологія. Criminology. Криминология, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviant behavior, підлітки
Citation
Collections