До проблеми забезпечення Національної поліції України кваліфікованими фахівцями з вищою юридичною освітою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків : ХНУВС, 2017. – С. 47-51.

Анотація

У тезах доповіді наведено точку зору автору з приводу проекта Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» (№ 7147 від 28.09.2017).
The theses of report provided the author’s point of view about the draft Law of Ukraine “On Legal Education and General Access to the Legal Profession” (No. 7147 dated from September 28, 2017).
В тезисах доклада приведена точка зрения автора по поводу проекта Закона Украины «О юридическом (правовом) образование и общий доступ к юридической профессии» (№ 7147 от 28.09.2017).

Опис

Сокуренко В. В. До проблеми забезпечення Національної поліції України кваліфікованими фахівцями з вищою юридичною освітою/ Сокуренко В. В. // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків : ХНУВС, 2017. – С. 47-51.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, поліція, полиция, police, юридична освіта, юридическое образование, legal education

Бібліографічний опис