Модель злочинної діяльності як елемент оперативно- розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються у громадських місцях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - Вип. 2, ч. 3. – С. 250-254

Анотація

У статті розглянуті питання ролі окремих елементів оперативно-розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються у громадських місцях, вироблення оперативно-розшукових версій та прийняття відповідних управлінських рішень у процесі протидії підрозділами кримінальної поліції цим злочинам.
The article discusses the role of individual elements of the operational-search characteristics of mercenary crimes committed in public places, the development of operative-search versions and the adoption of appropriate managerial decisions in the process of countering the criminal police units in these crimes.
В статье рассмотрены вопросы роли отдельных элементов оперативно-розыскной характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершаемых в общественных местах, выработку оперативно-розыскных версий и принятие соответствующих управленческих решений в процессе противодействия подразделениями криминальной полиции данным преступлениям.

Опис

Давиденко, В. В. Модель злочинної діяльності як елемент оперативно- розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються у громадських місцях / Давиденко В. В. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - Вип. 2, ч. 3. – С. 250-254.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, модель злочинної діяльності, модель преступной деятельности, model of criminal activity, громадські місця, общественные места, public places, корисливо-насильницькі злочини, корыстно-насильственные преступления, mercenary and violent crimes, оперативно-розшукова характеристика, оперативно-розыскная характеристика, operational and search characteristics, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention

Бібліографічний опис