Принципи діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками : питання визначення та законодавчого закріплення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. – 2021. – Вип. 10. Спецвип. – С. 182-188

Анотація

Підкреслено, що принципи діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками слід розглядати як одну з провідних адміністративно-правових засад її функціонування, поза визначенням сутності й різновидів яких не може бути здійснено дослідження правового статусу даного центрального органу виконавчої влади. Проаналізовано семантичні, етимологічні, та наукові підходи, зокрема філософські та правові, до трактування терміну «принцип». Визначено сутність і значення принципів діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Запропоновано під принципами діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотикам розуміти закріплену в нормативно-правових приписах сукупність керівних засад, у відповідності до яких органи та підрозділи Держлікслужби у визначеному законодавством напряму реалізують державну політику, обумовлену метою їх функціонування. Здійснено класифікацію принципів діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками за таким критерієм як сфера їх поширення. Виокремлено й охарактеризовано загальноправові (верховенство права; законність; рівність і недопущення дискримінації), міжгалузеві (об’єктивність і неупередженість; відкритість і прозорість; підконтрольність і підзвітність; неприпустимості дублювання повноважень; відповідальність; тощо) та галузеві (принципи державного нагляду та контролю; принципи охорони здоров’я в Україні; принципи здійснення ліцензування; принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення) принципи діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
It has been emphasized that the principles of activity of the State Service of Ukraine for medicinal products and drug control should be considered as one of the leading administrative and legal bases of its functioning, without determining the essence and varieties of which the legal status of this central executive body cannot be investigated. Semantic, etymological, and scientific approaches, in particular philosophical and legal, to the interpretation of the term “principle”have been analyzed. The essence and significance of the principles of activity of the State Service of Ukraine for medicinal products and drug control have been determined. It has been suggested that the principles of the State Service of Ukraine for Medicinal Products and Drug Control should be understood as a set of guidelines set out in the regulations, in accordance with which the bodies and divisions of the State Medical Service in the direction determined by the legislation implement the state policy determined by the purpose of their operation. Classification of the principles of activity of the State Service of Ukraine for medicinal products and drug control has been carried out according to such a criterion as the scope of their distribution. General legal (rule of law; legality; equality and non-discrimination), inter-branch (objectivity and impartiality; openness and transparency; controllability and accountability; inadmissibility of duplication of powers; responsibility; etc.) and branch (principles of state supervision and control; principles health care in Ukraine; principles of licensing; principles of proceedings in cases of administrative offenses) principles of activity of the State Service of Ukraine for Medicinal Products and Drug Controlhave beensingledoutandcharacterized.
Подчеркнуто, что принципы деятельности Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками следует рассматривать как одну из ведущих административно-правовых основ ее функционирования, вне определения сущности и разновидностей которых не может быть проведено исследование правового статуса данного центрального органа исполнительной власти.

Опис

Ключові слова

Україна, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, органи публічної влади, правове регулювання, повноваження, нормативно-правові акти, лікарські засоби, медичні засоби, контроль за якістю лікарських засобів, обіг наркотичних засобів, State Service of Ukraine for Medicinal Products and Drug Control, public authorities, legal regulation, powers, regulatory acts, medicinal products, quality control of medicinal products, drug trafficking, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, правовое регулирование

Бібліографічний опис

Птухіна, О. В. Принципи діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками : питання визначення та законодавчого закріплення / Птухіна Олена Валеріївна // Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. – 2021. – Вип. 10. Спецвип. – С. 182-188.