Основні тенденції в дослідженнях історії радянського тоталітарного режиму 20–50-х років ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 196-207

Анотація

Розглянуті основні тенденції в дослідженнях історії радянського тоталітарного режиму 20–50-х років ХХ ст. Нові дослідження про Сталіна та сталінізм мають певне значення використанням нових методологічних підходів, зокрема цивілізаційного, модернізації, але ці нові підходи часто-густо використовуються для оновлення, підфарбування старих схем про неминучість, доцільність, корисність сталінізму. Міфи, на жаль, залишаються. Рассмотрены основные тенденции в исследованиях истории советского тоталитарного режима 20-50-х годов. Новые исследования о Сталине и сталинизме имеют определенное значение в использовании новых методологических подходов, в частности цивилизационного, модернизации, но эти новые подходы часто используются для обновления, подкраски старых схем о неизбежности, целесообразность, полезность сталинизма. Мифы, к сожалению, остаются. The main trends in studies of the history of the Soviet totalitarian regime of the 20-50s are considered. New studies on Stalin and Stalinism have some significance in the use of new methodological approaches, in particular civilizational, modernization, but these new approaches are often used to update, tint old schemes about the inevitability, expediency, and usefulness of Stalinism. Myths, unfortunately, remain.

Опис

Греченко, В.А. Основні тенденції в дослідженнях історії радянського тоталітарного режиму 20–50-х років ХХ ст. / В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 196-207

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, сталінський тоталітарний режим, сталинский тоталитарный режим, Stalinist totalitarian regime, сталінізм, сталинизм, Stalinism, радянський період, советский период, soviet period

Бібліографічний опис