Деякі аспекти діяльності фракцій в Бундестазі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 237-243

Анотація

Вивчено досвід Німеччини, який являє собою найбільш переконливий приклад успішного переходу від авторитарно-терористичного режиму до стійкої демократії на основі поєднання ефективної ринкової економіки, державного регулювання і соціальної справедливості в інтересах соціальної стабільності. Чільне місце в цьому процесі займає діяльність Бундестагу – вищого представницького законодавчого органу ФРН. Изучен опыт Германии, который представляет собой наиболее убедительный пример успешного перехода от авторитарно-террористического режима к устойчивой демократии на основе сочетания эффективной рыночной экономики, государственного регулирования и социальной справедливости в интересах социальной стабильности. Ведущее место в этом процессе занимает деятельность Бундестага - высшего представительного законодательного органа ФРГ. The experience of Germany, which is the most convincing example of a successful transition from an authoritarian-terrorist regime to a stable democracy based on a combination of an effective market economy, state regulation and social justice in the interests of social stability, is studied. The leading place in this process is occupied by the Bundestag, the highest representative legislative body of the Federal Republic of Germany.

Опис

Гробова, В. П. Деякі аспекти діяльності фракцій в Бундестазі / В. П. Гробова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 237-243

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Бундестаг, Bundestag, діяльність Бундестагу, деятельность Бундестага, activity of the Bundestag, діяльність фракцій, деятельность фракций, faction activity, досвід Німеччини, опыт Германии, German experience

Бібліографічний опис