Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство) : науково-методичні рекомендації

Анотація

У науково-методичних рекомендаціях представлено основні положення щодо кримінально-правової та криміналістичної характеристик кримінальних правопорушень, пов’язаних з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство), а також наведено механізм документування та розслідування вказаних кримінальних правопорушень. Виокремлено алгоритми дій слідчого як на початковому, так і на наступному етапах розслідування кримінальних правопорушень даної категорії. Для працівників органів Національної поліції України, науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями удосконалення діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України.
The scientific and methodological recommendations present the main provisions of the criminal law and forensic characteristics of criminal offenses related to the unlawful takeover and seizure of enterprises, agricultural land, violation of the rights of their legal owners (raiding), as well as a mechanism for documenting and investigating these criminal offenses. Algorithms of the investigator's actions are highlighted both at the initial and at the next stages of the investigation of criminal offenses of this category. For employees of the bodies of the National Police of Ukraine, scientists, teachers, adjuncts, graduate students, doctoral students, cadets, students and students of legal educational institutions, as well as anyone interested in improving the activities of units of the Ministry of Internal Affairs and the National Police of Ukraine.
В научно-методических рекомендациях представлены основные положения уголовно-правовой и криминалистической характеристик уголовных правонарушений, связанных с противоправным поглощением и захватом предприятий, сельскохозяйственных земель, нарушением прав их законных владельцев (рейдерство), а также приведены механизм документирования и расследования указанных уголовных правонарушений. Выделены алгоритмы действий следователя как на начальном, так и на следующем этапах расследования уголовных преступлений данной категории. Для работников органов Национальной полиции Украины, научных работников, преподавателей, адъюнктов, аспирантов, докторантов, курсантов, студентов и слушателей учебных заведений юридического профиля, а также всех, кто интересуется вопросами совершенствования деятельности подразделений Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины.

Опис

Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників (рейдерство): наук.-метод. рек. / [ В. В. Кікінчук, В. О. Гусєва]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. криміналістики, суд. експертології та домед. підготовки ф-ту № 1. - Харків : ХНУВС, 2020. - 58 с.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, кримінальні правопорушення, пов’язані з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, сільськогосподарських земель, порушенням прав їх законних власників, рейдерство, кримінально-правова характеристика, криміналістична характеристика, документування кримінальних правопорушень, розслідування кримінальних правопорушень, алгоритм дій слідчого, слідчий, протиправне поглинання та захоплення підприємств, сільськогосподарських земель, порушення прав законних власників, етапи розслідування кримінальних правопорушень, використання спеціальних дій, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, уголовные правонарушения, связанные с противоправным поглощением и захватом предприятий, сельскохозяйственных земель, нарушением прав их законных владельцев, уголовно-правовая характеристика, криминалистическая характеристика, документирование уголовных правонарушений, расследование уголовных правонарушений, алгоритм действий следователя, следователь, противоправное поглощение и захват предприятий, сельскохозяйственных земель, нарушение прав законных владельцев, этапы расследования уголовных преступлений, использование специальных действий, criminal offenses related to illegal takeover and seizure of enterprises, agricultural lands, violation of the rights of their rightful owners, criminal and legal characteristics, forensic characteristics, documentation of criminal offenses, raiding, investigation of criminal offenses, investigator, illegal takeover and seizure of enterprises, agricultural lands, violation of the rights of legal owners, stages of investigation of criminal offenses, use of special actions

Бібліографічний опис