Форми проявів корупції в Національній поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 180 - 181.

Анотація

Зазначається, що наявність корупційних проявів у системі органів і підрозділів Національної поліції України, що передусім мають характер цивільно-правового делікту, дисциплінарного проступку, адміністративного правопорушення або кримінально караного діяння, вимагає широко використання заходів протидії їм, і, передусім, спеціальних превентивних заходів. Отмечается, что наличие коррупционных проявлений в системе органов и подразделений Национальной полиции Украины, прежде всего имеющих характер гражданско-правового деликта, дисциплинарного проступка, административного правонарушения или уголовно наказуемого деяния, требует широкого использования мер противодействия им, и, прежде всего, специальных превентивных мер. It is noted that the presence of corruption in the system of bodies and units of the National Police of Ukraine, primarily in the form of civil tort, disciplinary misconduct, administrative offense or criminal offense, requires extensive use of measures to combat them, and especially special preventive measures.

Опис

Ханькевич А. М. Форми проявів корупції в Національній поліції / А. С. Ханькевич, А. С. Гейко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 180 - 181.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, корупція, превентивні заходи, форми прояву корупції, коррупция, превентивные меры, формы проявления коррупции, corruption, preventive measures, forms of corruption

Бібліографічний опис