Аналіз досвіду використання правоохоронними органами та спеціальними службами США негласного співробітництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 40, т. 3. - С. 204-208

Анотація

Проаналізовано досвід використання правоохоронними органами та спеціальними службами США негласного співробітництва. Ґрунтовне та чітке уявлення про особливості використання негласного апарату за кордоном дозволяє порівняти існуючі у світі стандарти оперативно-розшукової діяльності, оцінити їх позитивні риси та виявити недоліки, оцінити стан оперативних підрозділів Національної поліції, запропонувати стратегію покращення та вдосконалення оперативно-розшукового законодавства, механізмів реалізації державної політики у сфері правоохоронної діяльності.
The article analyzes the experience of using law enforcement agencies and US special services in silent cooperation. A thorough and clear understanding of the peculiarities of using a silent machine abroad allows to compare the existing standards of operational and search activity in the world, to evaluate their positive features and to identify shortcomings, to assess the status of the operational units of the National Police, to propose a strategy for improving and improving the operational and legal framework, law enforcement policy.
Проанализирован опыт использования правоохранительными органами и специальными службами США негласного сотрудничества. Основательное и четкое представление об особенностях использования негласного аппарата за рубежом позволяет сравнить существующие в мире стандарты оперативно-розыскной деятельности, оценить их положительные черты и выявить недостатки, оценить состояние оперативных подразделений Национальной полиции, предложить стратегию улучшения и совершенствования оперативно-розыскного законодательства, механизмов реализации государственной политики в сфере правоохранительной деятельности.

Опис

Ключові слова

негласне співробітництво, конфіденційне співробітництво, агент, інформатор, конфіденційне джерело, негласні позаштатні працівники, зарубіжний досвід, США, unspoken collaboration, confidential cooperation, agent, informant, confidential source, unlisted freelance employees, foreign experience, USA, негласное сотрудничество, конфиденциальное сотрудничество, информатор, конфиденциальный источник, негласные внештатные работники, зарубежный опыт

Бібліографічний опис

Янчук, А. М. Аналіз досвіду використання правоохоронними органами та спеціальними службами США негласного співробітництва / Янчук А. М. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 40, т. 3. - С. 204-208.