Питання процесуального врегулювання податкових спорів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 3. - С. 116-120

Анотація

Статтю присвячено проблемі однакового та правильного застосування положень Кодексу адміністративного судочинства України. Висвітлено окремі теоретичні та практичні питання оскарження рішень, дій та бездіяльності фіскальних органів у порядку адміністративного судочинства. Розкривається сутність та особливості предмета доказування в податкових спорах. На основі аналізу нормативних джерел та досліджень учених-адміністративістів висвітлено особливості провадження у справах про оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових органів та запропоновано авторське бачення покращення цього процесу.
The article is dedicated to the problem of identical and correct application of provisions of the Administrative Legal Proceeding Code of Ukraine. Some theoretical and practical issues of appeal of decisions, actions or inactions of fiscal authorities in accordance with administrative legal proceeding are described. Separate study and subject characteristics amenable to proof on judicial tax litigation stage. Some features of the cases’ proceeding about appeals of decisions, actions or inactivity issued by the taxes organs are analyzing normative documents and researches of scientists in the sphere of administrative law. The author’s point of view according the improvement of this process is offered.
Статья посвящена проблеме одинакового и правильного применения положений Кодекса административного судопроизводства Украины. Освещены отдельные теоретические и практические вопросы обжалования решений, действий или бездействия фискальных органов Украины. В статье раскрывается сущность и особенности предмета доказывания в налоговых спорах. На основе анализа нормативных источников и исследований ученых-административистов освещены особенности производства в делах об обжаловании решений, действий или бездеятельности налоговых органов и предложено авторское видение улучшения этого процесса.

Опис

Цвіра, Д. Питання процесуального врегулювання податкових спорів в Україні / Діана Цвіра // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 3. - С. 116-120.

Ключові слова

фіскальні органи, адміністративне судочинство, податковий спір, фискальные органы, административное судопроизводство, налоговый спор, fiscal authorities, administrative proceedings, tax dispute, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Податкове право. Tax law. Налоговое право

Бібліографічний опис