Кадрова політика міліції УСРР в другій половині 20-х років XX сторіччя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 97-99.

Анотація

Автор зазначив, що кадрове забезпечення міліції приносило позитивні результати, дозволяючи рівномірно розподілити навчені кадри по губерніях. У той час кількість висококваліфікованих фахівців була занадто малою. Основною проблемою й значною перешкодою для успішної роботи в той час стає плинність особового складу, пов’язана не тільки з матеріальними труднощами працівників, але й з політикою переміщення кадрів, що практикувалася з початку 1920-х років.
The author noted that the staffing of the police brought positive results, allowing for an even distribution of trained personnel across the provinces. At that time, the number of highly qualified specialists was too small. The main problem and a significant obstacle to successful work at that time was the turnover of personnel, associated not only with the material difficulties of workers, but also with the policy of moving personnel practiced since the early 1920s.
Автор отметил, что кадровое обеспечение милиции приносило положительные результаты, позволяя равномерно распределить обученные кадры по губерниям. В то время количество высококвалифицированных специалистов было слишком мало. Основной проблемой и значительным препятствием для успешной работы в то время становится текучесть личного состава, связанная не только с материальными трудностями работников, но и с политикой перемещения кадров практиковавшейся с начала 1920-х годов.

Опис

Галкіна, О. М. Кадрове забезпечення міліції УСРР у першій половині 20-х років XX сторіччя / О. М. Галкіна // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 97-99.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, кадрове забезпечення міліції, кадровое обеспечение милиции, police staffing, діяльність української міліції, деятельность украинской милиции, activities of the Ukrainian police, реорганізація апаратів міського розшуку, реорганизация аппаратов городского розыска, reorganization of the apparatuses of the city search, поліпшення розшукової роботи, улучшение розыскной работы, improvement of search work, плинність особового складу, текучесть личного состава, staff turnover, політика переміщення, политика перемещения, relocation policy, міліція Української СРР, милиция Украинской СРР, militia of the Ukrainian SRR, підготовка кадрів, подготовка кадров, personnel training

Бібліографічний опис