Кіберзагрози як виклик світовій безпеці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 26-28

Анотація

В сучасних умовах розвитку суспільства державні кордони розмиваються, матеріальні ресурси більше не є першочерговою ціллю, а правоохоронні органи досі неспроможні адекватно відповідати на новітні виклики. Саме в таких умовах виникає таке явище як кібертероризм і інформаційна війна, що є найбільш успішними і потужними засобами дестабілізації, залякування населення, а також інструментами політичного тиску.
In modern conditions of the development of society, state borders are blurred, material resources are no longer a primary goal, and law enforcement agencies are still not able to adequately respond to the latest challenges. It is in such conditions that such a phenomenon as cyberterrorism and information warfare arise, which are the most successful and powerful means of destabilization, intimidation of the population, as well as instruments of political pressure.
В современных условиях развития общества государственные границы размываются, материальные ресурсы больше не являются первоочередной целью, а правоохранительные органы до сих пор не в состоянии адекватно отвечать на новейшие вызовы. Именно в таких условиях возникает такое явление как кибертерроризм и информационная война, являющиеся наиболее успешными и мощными средствами дестабилизации, устрашения населения, а также инструментами политического давления.

Опис

Войціховський А. В. Кіберзагрози як виклик світовій безпеці / А. В. Войціховський // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 26 - 28.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Інформаційне право. Information law. Информационное право, Міжнародне право. International Law. Международное право, кібератаки, кіберзагрози, кибератаки, киберугрозы, cyber attacks, cyber threats

Бібліографічний опис