Оволодіння основами кримінального аналізу як засіб підвищення компетентності оперативних працівників кримінальної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 140-143.

Анотація

Автором зазначено, що проблема підвищення компетентності оперативних працівників кримінальної поліції стоїть дуже гостро і усвідомлюється на всіх рівнях керівництва оперативними службами. Проте висновок, що якісне зростання індивідуального досвіду окремо взятих оперативних працівників неминуче є причиною поліпшення якості оперативно-розшукової роботи всього підрозділу, є передчасним. Ефективність роботи оперативного підрозділу багато в чому залежить від рівня його злагодженості і від якості управлінських рішень.
The author noted that the problem of increasing the competence of criminal police operatives is very acute and is recognized at all levels of management of operational services. However, the conclusion that the qualitative growth of the individual experience of individual operatives inevitably leads to an improvement in the quality of the operational-search work of the entire unit is premature. The effectiveness of the operation of the operational unit largely depends on the level of its coherence and the quality of management decisions.
Автор отметил, что проблема повышения компетентности оперативных работников криминальной полиции стоит очень остро и осознается на всех уровнях руководства оперативными службами. Однако вывод, что качественный рост индивидуального опыта отдельно взятых оперативных работников неизбежно является причиной улучшения качества оперативно-розыскной работы всего подразделения, преждевременным. Эффективность работы оперативного подразделения во многом зависит от уровня его слаженности и качества управленческих решений.

Опис

Ханькевич, А. М. Оволодіння основами кримінального аналізу як засіб підвищення компетентності оперативних працівників кримінальної поліції / А. М. Ханькевич // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 140-143.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальний аналіз, криминальный анализ, criminal analysis, кримінальна поліція, криминальная полиция, criminal police, аналіз експертних оцінок, анализ экспертных оценок, analysis of expert assessments, професійна підготовленість, профессиональная подготовленность, professional readiness, виконання службових обов’язків, исполнение служебных обязанностей, performance of official duties, оперативне мислення, оперативное мышление, operational thinking, основи кримінального аналізу інформації, основы криминального анализа информации, basics of criminal information analysis

Бібліографічний опис