Публікація:
Conditions conducive to the domestic violence against the elderly based on the judicial and investigative practice of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, № 46. – P. 118-127

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Боротьба з домашнім насильством є досить актуальним завданням правоохоронних органів України та зарубіжних країн. Метою статті є виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню домашнього насильства щодо осіб похилого віку, а також можливих наслідків даного явища. Стаття присвячена дослідженню фактів жорстокого поводження з боку членів сім’ї до осіб похилого віку. Зокрема, проаналізовано практику правоохоронних органів України та встановлено, що вбивства можуть бути кінцевим негативним наслідком вчинення насильства в сім’ї. Визначено, що під час визначення вікової категорії осіб похилого віку в різних країнах застосовуються різні критерії, у зв’язку з чим, авторами за основу було взято категорію жінок, віком від 55 років і чоловіків віком понад 60 років. У зазначеному дослідженні поняття «особа похилого віку» та «літні люди» вживаються як синоніми. Визначено, що в Україні питання попередження, розслідування та протидії насильству в сім’ї врегульовані Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», адміністративним законодавством, а дії, що мають більш тяжкі наслідки регулюються кримінальним законодавством України. Аналіз законодавства зарубіжних країн дозволив виокремити проблемні питання правової кваліфікації фактів домашнього насильства, вчинених відносно осіб похилого віку, а також причини й умови, що сприяють його вчиненню. Обґрунтовано необхідність вжиття заходів для забезпечення профілактики та попередження фактів домашнього насильства щодо осіб похилого віку.
The purpose of the article is to identify the causes and conditions that contribute to the commission of domestic violence against the elderly, as well as the possible consequences of this phenomenon. The article dedicated to exploring the facts of abuse of family members to the elderly. The authors use general and special methods that allow obtaining scientifically based conclusions and suggestions, such as analys, comparison, classification, grouping method, dialectical and forecasting method. In particular, the practice of law enforcement agencies of Ukraine was analyzed and it was established that murders can be the ultimate negative consequence of domestic violence. It was determined that different criteria are used in determining the age category of the elderly in different countries, and therefore, the authors took as a basis the category of women over 55 and men over 60. In this study, the terms "elderly person" and "old people" are used interchangeably. The analysis of the legislation of foreign countries allowed to single out the problematic issues of legal qualification of the facts of domestic violence committed against the elderly, as well as the reasons and conditions that contribute to its commission.
Целью статьи является выявление причин и условий, способствующих совершению домашнего насилия в отношении пожилых людей, а также возможных последствий данного явления. Статья посвящена исследованию фактов жестокого обращения со стороны членов семьи к пожилым людям. В частности, проанализирована практика правоохранительных органов Украины и установлено, что убийства могут быть конечным отрицательным последствием совершения насилия в семье.

Опис

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, publikatsii u WoS, особа похилого віку, домашнє насильство, вбивство, лицо пожилого возраста, elderly person, домашнее насилие, domestic violence, убийство, murder

Бібліографічний опис

Conditions conducive to the domestic violence against the elderly based on the judicial and investigative practice of Ukraine / Vlada Husieva, Serhii Lukash, Viacheslav Krykun and etc. // Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, № 46. – P. 118-127. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.46.10.11.
Husieva, V., Lukash, S., Krykun, V., Morhunov, O., & Shapoval, K. (2021). Conditions conducive to the domestic violence against the elderly based on the judicial and investigative practice of Ukraine. Amazonia Investiga, 10(46), 118-127. https://doi.org/10.34069/AI/2021.46.10.11.