Органи загальної поліції в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століть

Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 45-49

Анотація

Висвітлено основні тенденції розвитку органів загальної поліції в Україні у кінці ХІХ – початку ХХ століть. З’ясовано особливості функціонування поліцейського апарату в українських губерніях.
The main tendencies of general police agencies’ development in Ukraine at the end of XIX – on the beginning of XX century are lightened. Peculiarities of police staff functioning in Ukrainian provinces are found out.
Освещены основные тенденции развития органов общей полиции в Украине в конце ХІХ – в начале ХХ веков. Раскрыты особенности функционирования полицейского аппарата в украинских губерниях.

Опис

Холод, Ю. А. Органи загальної поліції в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століть / Ю. А. Холод // Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 45-49.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, загальна поліція, общая полиция, general police, функціонування поліцейського апарату, функционирование полицейского аппарата, functioning police staff, українські губернії, украинские губернии, Історія. History. История

Бібліографічний опис