Втручання у приватне спілкування під час контролю за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 107-109

Анотація

Наголошено, що корупційні злочини, особливо ті, що пов’язані з підкупом, здебільшого, є латентними. З цих причин, важлива роль у протидії таким злочинам належить негласній роботі правоохоронних органів. Необхідною умовою забезпечення законності контролю за вчиненням корупційного злочину є одержання ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбаченої ст. 271 КПК України.
It was emphasized that corruption crimes, especially those related to bribery, are mostly latent. For these reasons, an important role in combating such crimes belongs to the secret work of law enforcement agencies. A necessary condition for ensuring the legality of control over the commission of a corruption crime is the receipt of the decision of the investigating judge on the permission to conduct secret investigative (search) actions, provided for in Art. 271 of the CPC of Ukraine.
Отмечено, что коррупционные преступления, особенно связанные с подкупом, в основном, являются латентными. По этим причинам важная роль в противодействии таким преступлениям принадлежит негласной работе правоохранительных органов. Необходимым условием обеспечения законности контроля за совершением коррупционного преступления является получение разрешения следственного судьи на проведение негласных следственных (розыскных) действий, предусмотренных ст. 271 УПК Украины.

Опис

Грібов, М. Л. Втручання у приватне спілкування під час контролю за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом / Михайло Леонідович Грібов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця, 2022. – С. 107-109.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, негласні слідчі (розшукові) дії, secret investigative (research) actions, негласные следственные (розыскные) действия, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, втручання у приватне спілкування, interference with private communication, вмешательство в личное общение, контроль за вчиненням злочину, control over the commission of a crime, контроль за совершением преступления, корупційні злочини, пов’язані з підкупом, corruption crimes related to bribery, коррупционные преступления, связанные с подкупом

Бібліографічний опис