Особливості застосування інформаційних технологій у криміналістиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 8-12

Анотація

Проаналізовано стан впровадження інформаційних технологій в криміналістиці. Інформатизація соціального середовища призвела до «технологізації» криміналістики, розробки і впровадження інформаційних, цифрових, телекомунікаційних технологій. Інформаційні технології - нова категорія криміналістики, що претендує на належне місце в її структурі. Наголошено, що інформаційні технології є кроком в майбутнє, який дозволить розширити можливості криміналістики, як науки в цілому, та сприятимуть швидшому розкриттю, а іноді і попередженню злочинів.
The state of implementation of information technologies in criminology is analyzed. The informatization of the social environment has led to the "technologicalization" of forensics, the development and implementation of information, digital, and telecommunication technologies. Information technology is a new category of criminology, claiming a proper place in its structure. It is emphasized that information technologies are a step into the future that will allow expanding the capabilities of forensics, as a science in general, and will contribute to faster detection and sometimes prevention of crimes.
Проанализировано состояние внедрения информационных технологий в криминалистике. Информатизация социальной среды привела к «технологизации» криминалистики, разработке и внедрению информационных, цифровых, телекоммуникационных технологий. Информационные технологии – новая категория криминалистики, претендующая на должное место в ее структуре. Отмечено, что информационные технологии являются шагом в будущее, который позволит расширить возможности криминалистики, как науки в целом, и будут способствовать более быстрому раскрытию, а иногда и предупреждению преступлений.

Опис

Сокуренко, В. В. Особливості застосування інформаційних технологій у криміналістиці / Сокуренко Валерій Васильович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2022 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 8-12.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична наука, forensic science, криминалистическая наука, інформаційні технології, information technology, информационные технологии

Бібліографічний опис