Актуальні питання фінансової безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-03-27

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вінниця : ХНУВС, 2023. – 216 с.

Анотація

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам забезпечення фінансової безпеки та перспективам їх вирішення. Матеріали містять обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань правових засад діяльності суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави, нормативно-правового забезпечення і стану дослідження фінансової безпеки держав та економіко-правових питань організації фінансової безпеки держав. Науковцями висвітлено власне бачення економічних проблем і шляхів вирішення потенційних фінансових загроз у період воєнного стану. Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств і представників органів влади, які займаються пи-таннями економічного розвитку, студентів.
The collection contains the materials of the conference devoted to the problems of ensuring financial security and prospects for their solution. The materials contain an exchange of the results of scientific research, a discussion of current issues of the legal basis of the activities of the subjects of ensuring the financial security of the state, regulatory legal support and the state of research on the financial security of the states, and economic and legal issues of the organization of the financial security of the states. Scientists highlighted their own vision of economic problems and ways to solve potential financial threats during the martial law period. The publication is intended for scientists, teachers, specialists of enterprises and representatives of government bodies dealing with issues of economic development, students.
В сборнике опубликованы материалы конференции, посвященной проблемам обеспечения финансовой безопасности и перспектив их решения. Материалы содержат обмен результатами научных исследований, обсуждение актуальных вопросов правовых основ деятельности субъектов обеспечения финансовой безопасности государства, нормативно правового обеспечения и состояния исследования финансовой безопасности государств и экономико-правовых вопросов организации финансовой безопасности государств. Учеными отражено собственное видение экономических проблем и путей решения потенциальных финансовых угроз в период военного положения. Издание предназначено для ученых, преподавателей, специалистов предприятий и представителей органов власти, занимающихся вопросами экономического развития, студентов.

Опис

Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – 216 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, воєнний стан, фінансова безпека держави, умови воєнного стану, военное положение, финансовая безопасность, условия военного положения, martial law, financial security of the state, martial law conditions

Бібліографічний опис

Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та без-пека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – 216 с.

Зібрання