Використання сучасних можливостей щодо виявлення злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів у мережі Інтернет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 271-272

Анотація

Зауважено, що опанування співробітниками оперативних підрозділів ОВС сучасних можливостей виявлення осередків злочинного розповсюдження порнографії в мережі Інтернет, а також впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів програмних комплексів спеціального призначення для пошуку порнографічних матеріалів та каналів їх передачі, значно підвищить ефективність протидії цьому ганебному явищу.
It was noted that the mastering by operatives of the modern capabilities of detecting centers of criminal distribution of pornography on the Internet, as well as the implementation of special purpose software complexes for the search of pornographic materials and their transmission channels into the practical activities of law enforcement agencies, will significantly increase the effectiveness of countering this shameful phenomenon.
Замечено, что овладение сотрудниками оперативных подразделений современных возможностей выявления очагов преступного распространения порнографии в сети Интернет, а также внедрение в практическую деятельность правоохранительных органов программных комплексов специального назначения для поиска порнографических материалов и каналов их передачи значительно повысит эффективность противодействия этому позорному явлению.

Опис

Грабазій, І. А. Використання сучасних можливостей щодо виявлення злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів у мережі Інтернет / Іван Андрійович Грабазій // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 271-272.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, оперативні підрозділи, operational units, оперативные подразделения, розповсюдження порнографії, distribution of pornography, распространение порнографии, Інтернет, Internet, Интернет, спеціальні комп’ютерні програми, special computer programs, специальные компьютерные программы, протидія

Бібліографічний опис