Some aspects of improving legislation of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 436-438

Анотація

Проаналізовано тенденції до інтеграції в різних сферах суспільного життя, в тому числі в правовій сфері. Розглянуто зростання інтересу до вивчення та обміну досвідом розвитку національного законодавства, обміну правовою інформацією та науковими ідеями. Наголошено на необхідності міжнародної співпраці та вирішення глобальних проблем.
The paper examines the trends towards integration in various spheres of social life, including in the legal sphere. The growth of interest in the study and exchange of experience in the development of national legislation, the exchange of legal information and scientific ideas have been considered. The need for international cooperation and solving global problems have been emphasized.
Проанализированы тенденции к интеграции в разных сферах общественной жизни, в том числе в правовой сфере. Рассмотрен рост интереса к изучению и обмену опытом развития национального законодательства, обмену правовой информацией и научными идеями. Отмечена необходимость международного сотрудничества и решения глобальных проблем.

Опис

Ключові слова

законодавство, правова система, трансформація, правотворчість, демократія, legislation, legal system, transformation, law-making, democracy, законодательство, правовая система, трансформация, правотворчество, демократия

Бібліографічний опис

Sazanova, L. S. Some aspects of improving legislation of Ukraine / Sazanova L.S., Vasylchenko N. Yu. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотн. коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 436-438.