Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти

Abstract
Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки; соціальна робота з девіантами та профілактика девіантної поведінки
The collection of articles contains the program and theses of statements of the participants of scientific and practical conference in three main directions: the theory of deviance; research of variety and forms of deviance; social work with deviant and measures for the prevention of deviance.
Сборник содержит программу и тезисы выступлений участников научно-практической конференции по трем основным направлениям: теория девиантного поведения; исследования разновидностей и форм девиантного поведения, социальная работа с девиантами и профилактика девиантного поведения.
Description
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 квіт. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та масових комунікацій ; Соціологічна асоціація України. – Харків : ХНУВС, 2011. – 232 с.
Keywords
Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Кримінологія. Criminology. Криминология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviant behavior
Citation
Collections