Методика розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ТОВ «У справі», 2020. – 452 с.

Анотація

У монографії визначено комплекс теоретичних і практичних питань формування та реалізації методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Розглянуто методологічні основи побудови методики, її структуру та елементи. На підставі узагальнення емпіричного матеріалу досліджено окремі практичні аспекти розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями протидії злочинності у правоохоронній сфері.
The monograph defines a complex of theoretical and practical issues of the formation and implementation of methods for investigating crimes against the authority of public authorities in the field of law enforcement. The methodological foundations of the methodology construction, its structure and elements are considered. Based on the generalization of the empirical material, some practical aspects of the investigation of crimes against the authority of state authorities in the field of law enforcement are investigated. For scientists, practitioners, teachers, cadets, students and anyone interested in the issues of combating crime in law enforcement.
В монографии определен комплекс теоретических и практических вопросов формирования и реализации методики расследования преступлений против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности. Рассмотрены методологические основы построения методики, ее структуру и элементы. На основании обобщения эмпирического материала исследованы отдельные практические аспекты расследования преступлений против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности. Для ученых, практических работников, преподавателей, курсантов, студентов и всех, кто интересуется вопросами противодействия преступности в правоохранительной сфере.

Опис

Гусєва, В. О. Методика розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності : монографія / В. О. Гусєва. – Харків : ТОВ «У справі», 2020. – 452 с. – ISBN 978–617–7305–57–5.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична методика, криминалистическая методика, criminalistic methods, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, злочини проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності, преступления против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности, crimes against the authority of public authorities in the field of law enforcement, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigation of crimes, криміналістична класифікація злочинів, криминалистическая классификация преступлений, forensic classification of crimes, працівник правоохоронного органу, работник правоохранительного органа, law enforcement officers, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement activity

Бібліографічний опис