Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності Національної гвардії України : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення правоохоронної діяльності Національної гвардії України, а також розроблено рекомендації та пропозиції щодо його вдосконалення.
The thesis has provided a theoretical generalisation and a new solution to the scientific task of defining the essence and revealing the specific features of administrative and legal support for law enforcement activities of the National Guard of Ukraine, and has developed recommendations and proposals for its improvement.
В диссертации приведены теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которое состоит в определении сущности и раскрытии особенностей административно-правового обеспечения правоохранительной деятельности Национальной гвардии Украины, а также разработаны рекомендации и предложения по его усовершенствованию.

Опис

Ключові слова

081 – Право, Дисертації. Theses. Диссертации, Україна, правоохоронна діяльність, правове регулювання, Національна гвардія України, адміністративне законодавство, завдання, повноваження, відповідальність, взаємодія, law enforcement activity, legal regulation, National Guard of Ukraine, administrative legislation, interaction, Национальная гвардия Украины, правоохранительная деятельность, полномочия

Бібліографічний опис

Морквін, Д. А. Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності Національної гвардії України : дис...д-ра філософії: 081 Право / Д. А. Морквін, МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – 215 с.