Джерела дослідження інституту покарання у праві держав давньосхідних цивілізацій

Abstract
У статті запропоновано класифікацію та здійснено історико-правовий аналіз джерел з історії становлення та розвитку інституту покарання в державах Стародавнього Сходу, визначено особливості різних груп джерел, ступінь їх інформативності та достовірності. Показано взаємозв’язок різних груп джерел та їхні схожі риси: пояснення божественного походження правителя, його справедливість при визначенні навіть найсуворішого покарання; відсутність чіткого розподілу між моральними та правовими нормами; мораль і право являли собою цілісну єдину нормативно-регулятивну систему, яка в основному витісняла кровну помсту, покарання базувались на принципах справедливості, невідворотності та відплати. Зазначено, що незважаючи на схожість низки норм та базових принципів побудови давніх кримінальних законів, вони мали й суттєві відмінності, оскільки кожен правовий акт так чи інакше відображав реалії свого часу, особливості державної влади тощо. Зроблено висновок, що відтворення тогочасних реалій неможливе без належного опрацювання та комплексного використання усього масиву наявних джерел, які в сукупності доповнюють одне одну і створюють достатньо широку базу для вивчення історії становлення інституту покарання в державах давньосхідної цивілізації.
In the article there is proposed classification and made historical and legal analysis of the sources concerning history and development of the institute of penalty in the Ancient East states, there are defined the peculiarities of different groups of sources, the level of their informativeness and authenticity. There is made the comprehensive analysis of the most meaningful group of sources – legislative written rules of behavior: Ur-Nammu Laws (2112-2094 BC), Lipid-Ishtar Laws (1934-1923 BC), Laws of Eshnunna (approx. 1770 BC), Hammurabi's Code, Hittite laws (XVI-XIII centuries BC), Middle Assyrian laws (XIV-XI centuries BC), Ancient Indian legislation – ‘Tradition of Manu’ and The Bamboo Annals of Ancient China. There is shown the interrelation between different groups and their similar features: the explanation of the divine origin of the ruler, his justice while defining even the most severe penalty; the absence of clear distribution of moral and legal norms; moral and law were the integral regulatory system which, mostly, extruded blood vengeance, penalty were based on the principles of justice, inevitability and retribution. There is noticed that despite the similarity of some norms and principles of construction of ancient criminal laws, they had also significant differences, whereas each legal act somehow or other reflected the realities of the day, specifics of state power, etc. There is made the conclusion that the reconstruction of the existing realities is impossible without proper processing and complex usage of the entire array of available sources which, in the aggregate, complement each other and create sufficiently broad base for studying history of formation of the penalty institute in the states of ancient Oriental civilisations.
Description
Логвиненко, Є. С. Джерела дослідження інституту покарання в праві держав давньосхідних цивілізацій / Є. С. Логвиненко // Правові новели. - 2019. - № 9. - С. 34-39. - DOI https://doi.org/10.32847/ln.2019.9.01.
Keywords
давньосхідні цивілізації, джерела права, пам’ятки права, держави Стародавнього Сходу, інститут покарання, ancient Oriental civilisations, sources of law, memos of law, Ancient East states, penalty, penalty institute, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История
Citation