Становлення концепції зловживання правом: від Стародавнього Риму до ХІХ сторіччя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.31733/2078-3566/2023-6-29-34

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2023. – Спецвипуск № 2. – С. 29-34

Анотація

Зазначено, що проблематика зловживання правом почала розглядатися ще римськими юристами. Римське право ще не знає самого поняття зловживання правом і не формулює заборону зловживання правом як загальний принцип права. Пізніше про факти різних зловживань у римському праві достовірно свідчать джерела писаного римського права. Епоха буржуазних революції слугує формуванню концепції «зловживання правом» у сучасному розумінні і знаходить своє відображення на нормативному рівні. Категорія «зловживання правом» знайшла відображення у: ст. ст. 4, 11 Декларації прав людини і громадянина (1789), Прусському земському уложенні (1794), Саксонському цивільному уложенні (1863), Цивільному уложенні Німецької імперії (1896), Швейцарському цивільному уложенні (1907), цивільному законодавстві інших країн.
The study notes that the problem of abuse of law is an urgent issue of both the present and the past. The first lawyers began to consider the issue of abuse of law. The emergence of the category of «abuse of law» arose at the doctrinal level and was not reflected at the regulatory level. Roman law did not yet know the very concept of abuse of power and did not formulate the prohibition of abuse of power as a general principle of law. Roman lawyers accepted the idea of irresponsibility in the use of law. It is established that over time, as early as the sixth century, the category of «abuse of law» begins to be traced in the sources of written Roman law. The development of the concepts of rights management in ancient Rome determined important principles which had an impact on the further development of legal traditions. The abuse of law was an important aspect that contributed to the formation of a balance between individual rights and the general interests of society. The author emphasizes that in the eighteenth and nineteenth centuries, virtually all legal systems within the Romano-Germanic legal family recognised the inadmissibility of abuse of law. Thus, the category of «abuse of law» is reflected in Articles 4 and 11 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789), the Prussian Zemstvo (1794), the Saxon Civil Code (1863), the Civil Code of the German Empire (1896), the Swiss Civil Code (1907), and civil legislation of other countries. The category of abuse of law has become known to both European legal doctrine and legislation. The author concludes that the establishment of the institution of abuse of law is an important aspect of the development of the legal system and society as a whole. Understanding its dynamics and features may contribute to the improvement of legal mechanisms.
Отмечено, что проблема злоупотребления правом начала рассматриваться еще римскими юристами. Римское право еще не знает самого понятия злоупотребления правом и не формулирует запрет злоупотребление правом как общий принцип права. Позже о фактах различных злоупотреблений в римском праве достоверно свидетельствуют источники писаного римского права. Эпоха буржуазных революции служит формированию концепции «злоупотребление правом» в современном понимании и находит свое отражение на нормативном уровне. Категория «злоупотребление правом» нашла отражение в: ст. ст. 4, 11 Декларации прав человека и гражданина (1789), Прусском земском уложении (1794), Саксонском гражданском уложении (1863), Гражданском уложении Германской империи (1896), Швейцарском гражданском уложении (1907), гражданском законодательстве других стран.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, зловживання правом, Стародавній Рим, Новий час, нормативно-правовий акт, законодавство, наука, доктринальні норми, буржуазні революції, historical and legal analysis, abuse of law, Ancient Rome, Modern times, legal act, legislation, science, doctrinal norms, bourgeois revolutions, историко-правовой анализ, злоупотребление правом, Древний Рим, Новое время, нормативно-правовой акт, законодательство, доктринальные нормы, буржуазные революции

Бібліографічний опис

Лазарєв, В. Становлення концепції зловживання правом: від Стародавнього Риму до ХІХ сторіччя / Віктор Лазарєв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2023. – Спецвипуск № 2. – С. 29-34. - DOI: https://doi.org/10.31733/2078-3566/2023-6-29-34.