Протидія злочинності в Українській РСР у другій половині 1930-х років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - 2020. - Вип. 30. - С. 33-44

Анотація

Розкрито діяльність міліції щодо протидії злочинності у другій половині 1930х рр. Набули подальшого розвитку питання, які стосувалися кримінально-правової доктрини радянської держави цього часу, методів роботи міліції, доповнено матеріали, пов’язані з удосконаленням роботи слідчих, дільничних інспекторів. У цей час закінчився відносно «ліберальний» період в історії радянського законодавства. Вважалося, що у зв’язку із завершенням будівництва соціалізму в СРСР головні причини злочинності, пов’язані зі спадщиною царизму, в цілому усунені і настав час якнайшвидшої ліквідації самої злочинності, хоча саме тоді з’явилися і нові види злочинів. Показано, як здійснювалася протидія хуліганству, наркоманії, крадіжкам, як змінювалося ставлення до злочинності неповнолітніх і методи боротьби з нею.
The scientific novelty of the article is that for the first time in the historical literature it reveals the activities of the police in combating crime in the second half of the 1930s., related to improving the work of investigators, district inspectors. In the article basic directions of activity of militia are exposed in relation to counteraction to some types of crimes in Ukraine, in the second half of 1930th. In this time a "liberal" period made off relatively in history of soviet legislation.It was considered that in connection from completion of building of socialism in the USSR the main causations of crime, related to the inheritance of, are czarism on the whole removed, and the pore of the most rapid liquidation of criminality came, although at this time appeared and new types of crimes : 1. crimes related to the passport system (imitation, sale and purchase, theft of passports); 2. violation of charter of agricultural artel, violation of soviet and of a collective farm democracy; 3.sabotage of Stakhanovsky motion, pursuit ofStakhanov’ s men.New Constitution of the USSR was accepted in 1936, and in 1937 is new Constitution of Ukraine. For them wide rights for soviet citizens were proclaimed, but in reality they were not realized, becoming illustration to neglect of law and law and order.However would be an overstatement to consider that there was complete legal anarchy and raging of criminality in the state .
Раскрыта деятельность милиции по противодействию преступности во второй половине 1930х гг. Приобрели дальнейшее развитие вопросы, касающиеся уголовно-правовой доктрины советского государства этого времени, методов работы милиции, дополнены материалы, связанные с усовершенствованием работы следователей, участковых инспекторов. В это время истек относительно «либеральный» период в истории советского законодательства. Считалось, что в связи с завершением строительства социализма в СССР главные причины преступности, связанные с наследием царизма, в целом устранены и настало время скорейшей ликвидации самой преступности, хотя именно тогда появились и новые виды преступлений. Показано, как совершалось противодействие хулиганству, наркомании, воровству, как изменялось отношение к преступности несовершеннолетних и методы борьбы с ним.

Опис

Греченко, В. А. Протидія злочинності в Українській РСР у другій половині 1930-х років / В. А. Греченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - 2020. - Вип. 30. - С. 33-44. - DOI: 10.26565/2227-6505-2020-30-03.
Греченко, В. (2020). Протидія злочинності в Українській РСР у другій половині 1930-х років. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 30, 33-44. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2020-30-03.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Кримінологія. Criminology. Криминология, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, міліція, militia, милиция, 1930-ті роки, протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности, охорона громадського порядку, protection of public order, охрана общественного порядка

Бібліографічний опис