Особливості організації і тактики проведення слідчих (розшукових) дій в ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридична наука. - 2019. - № 1 (91). - С. 343-353

Анотація

Розглянуто правові основи проведення слідчих (розшукових) дій в ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Визначено особливості здійснення огляду, допиту, обшуку, пред’явлення для впізнання щодо неповнолітніх, які вчиняють корисливо-насильницькі злочини. Зазначено, що на підставі зібраних відомостей здійснюється планування подальших слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
The legal bases of conducting investigative (search) actions in the course of investigation of mercenary and violent crimes committed by minors are considered. Peculiarities of inspection, interrogation, search, presentation for identification of minors who commit mercenary and violent crimes have been identified. It is noted that on the basis of the collected information the planning of further investigative (search) actions in criminal proceedings is carried out.
Рассмотрены правовые основы проведения следственных (розыскных) действий в ходе расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Определены особенности осуществления осмотра, допроса, обыска, предъявления для опознания в отношении несовершеннолетних, совершающих корыстно-насильственные преступления. Указано, что на основании собранных сведений осуществляется планирование дальнейших следственных (розыскных) действий в уголовном производстве.

Опис

Федосова, О. В. Особливості організації і тактики проведення слідчих (розшукових) дій в ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми / О. В. Федосова // Юридична наука. - 2019. - № 1 (91). - С. 343-353.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, слідчі (розшукові) дії, investigative (research) actions, следственные (розыскные) действия, корисливо-насильницькі злочини, mercenary violent crimes, корыстно-насильственные преступления, розслідування злочинів, crime investigation, расследование преступлений, неповнолітні, minors, несовершеннолетние

Бібліографічний опис