Стрес та психічна стійкість працівників поліції під час війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовтня 2023 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2023. 223 с

Анотація

Тема стресу та психічної стійкості серед працівників поліції у воєнний період є надзвичайно актуальною та вимагає глибокого аналізу. В умовах війни, поліцейські стикаються з унікальними викликами, що значно впливають на їхнє психологічне благополуччя. Ця анотація прагне розкрити, як воєнні події впливають на емоційний стан поліцейських, які фактори сприяють підвищенню стресу, і як можливо зміцнити психічну стійкість цієї категорії працівників. Увага зосереджена на психологічних наслідках, які можуть виникати у поліцейських внаслідок регулярного контакту з військовими діями та їх наслідками. Обговорюються стратегії подолання стресу, методи психологічної підтримки та важливість розбудови стійкої, підтримуючої системи в рамках поліцейських структур. Також аналізуються важливі аспекти психологічного тренування та освіти, які можуть сприяти зміцненню психічного здоров'я та стійкості серед поліцейських. Ця робота важлива для розуміння специфіки впливу воєнних конфліктів на психічне здоров'я поліцейських та розробки ефективних підходів до їх підтримки та забезпечення психічної стійкості.
The topic of stress and psychological resilience among police officers during wartime is extremely relevant and requires in-depth analysis. In the context of war, police officers face unique challenges that significantly affect their psychological well-being. This annotation aims to explore how war events impact the emotional state of police officers, what factors contribute to increased stress, and how to strengthen the mental resilience of this group of workers. The focus is on the psychological consequences that may arise in police officers due to regular exposure to military actions and their aftermath. Strategies for stress management, methods of psychological support, and the importance of building a resilient, supportive system within police structures are discussed. It also analyzes key aspects of psychological training and education that can contribute to the strengthening of mental health and resilience among police officers. This work is important for understanding the specifics of the impact of wartime conflicts on the mental health of police officers and for developing effective approaches to their support and ensuring mental resilience.

Опис

Ключові слова

стрес, психічна стійкість, поліцейські, війна, психологічне благополуччя, емоційний стан, психологічна підтримка, психічне здоров'я, stress, psychological resilience, police officers, war, psychological well-being, emotional state, psychological support, mental health

Бібліографічний опис

Зінченко Д.А,Бутко А.О.Стрес та психічна стійкість працівників поліції під час війни. Збірник Матеріалів ІV міжнародної науково- практичної конференції Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. М. КИЇВ, 31 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ. с. 153-155. С. 223.