Проблеми розслідування наркозлочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 73-75

Анотація

Зазначено, що протидія наркозлочинності в якості складового елемента містить діяльність із розслідування наркозлочинів. Розглянуто проблеми розслідування наркозлозлочиності та запропоновано перспективні заходи удосконалення правоохоронної практики.
It is noted that countering drug crime as a constituent element includes the activity of investigating drug crimes. The problems of drug crime investigation were considered and prospective measures to improve law enforcement practice were proposed.
Указано, что противодействие наркопреступности в качестве составного элемента содержит деятельность по расследованию наркопреступлений. Рассмотрены проблемы расследования наркопреступности и предложены перспективные меры по усовершенствованию правоохранительной практики.

Опис

Гладкова, Є. О. Проблеми розслідування наркозлочинів / Євгенія Олексіївна Гладкова // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 73-75.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, наркозлочинність, drug crime, наркопреступность, розслідування наркозлочинності, drug crime investigation, расследование наркопреступности, протидія наркозлочинності, combating drug crime, противодействие наркопреступности, Кримінологія. Criminology. Криминология

Бібліографічний опис