Виконання доручень, як форма взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 190 - 191.

Анотація

В статті зазначається, що виконання доручень слідчого, як форма взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у кримінальному провадженні, є вихідним та потребує постійно нормативно-правового вдосконалення. В статье отмечается, что выполнение поручений следователя как форма взаимодействия оперативных и следственных подразделений в уголовном производстве является исходным и требует постоянно нормативно-правового совершенствования. The article notes that the implementation of the investigator's instructions, as a form of interaction between operational and investigative units in criminal proceedings, is the starting point and requires constant regulatory and legal improvement.

Опис

Шинкаренко І. І. Виконання доручень, як форма взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у кримінальному провадженні / І. І. Шинкаренко, І. Р. Шинкаренко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 190 - 191.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативні підрозділи, слідчі підрозділи, кримінальне провадження, слідчі (розшукові) дії, взаємодія підрозділів, досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії, оперативные подразделения, следственные подразделения, виконання доручень, выполнение поручений, уголовное производство, следственные (розыскные) действия, взаимодействие подразделений, досудебное расследование, негласные следственные (розыскные) действия, operational units, investigative units, criminal proceedings, investigative (search) actions, interaction of units, pre-trial investigation, covert investigative (search) actions, execution of orders

Бібліографічний опис