Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2019. - 272 с.

Анотація

У навчальному посібнику узагальнено й систематизовано всю необхідну інформацію, пов'язану з методикою та організацією наукової діяльності. Окремі розділи приявячено викладенню проблем, що виникають під час написання наукових робіт.
In the manual generally it is also systematized all necessary information connected with a technique and the organization of scientific activity. Separate sections priyavyacheno to statement of the problems arising when writing scientific works.
В учебном пособии обобщенна и систематизирована вся необходимая информация, связанная с методикой и организацией научной деятельности. Отдельные разделы посвящены проблемам, возникающим при написании научных работ.

Опис

Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю: навч. посіб. / [упоряд. Чорний І. В., Перцева В. А., Голопич І. М.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Фак. №2, Каф. українознавства. - Харків: ХНУВС, 2019. - 272 с.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Україна. Ukraine. Украина, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, дисертаційне дослідження, науковий текст, наукове дослідження, мова наукового тексту, наукова комунікація, мова права, наукова дискусія, інформаційний пошук, науковий переклад, наукова стаття, наукові поняття, юридичний термін, дисертационное исследование, научная дискуссия, научная коммуникация, язык права, научное исследование, научный текст, язык научного текста, информационный поиск, научный перевод, научная статья, научные понятия, юридический термин, научное редактирование, наукове редагування, dissertation research, scientific text, language of the scientific text, right language, scientific research, scientific communication, scientific discussion, information search, scientific transfer, scientific concepts, scientific article, legal term, scientific editing

Бібліографічний опис