Особистість, суспільство, закон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-04-25

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2019. — 316 с.

Анотація

У збірнику окреслено актуальні проблеми психологічної науки в ракурсі різних її галузей. З використанням широкого кола вітчизняних і зарубіжних джерел представлено сучасні погляди та дослідницькі позиції провідних науковців з Азербайджану, Білорусі, Йорданіı̈, Норвегіı̈, США, Туреччини, Украı̈ни, Швеціı̈ щодо застосування надбань практичної психології в різних соціальних сферах.
The collections contains the materials of the scientific and practical conference with international participation in such fields of psychology, as general psychology, history of psychology, legal psychology and forensic expertise, social psychology, social work, psychology of management, pedagogical and age psychology, special psychology and psychology of action within special conditions. Materials would be useful for lecturers, post-graduate students, students of humanitarian specialties, practical psychologists, educators, social and medical workers.
В сборнике обозначены актуальные проблемы психологической науки в ракурсе различных ее отраслей. С использованием широкого круга отечественных и зарубежных источников представлены современные взгляды и исследовательские позиции ведущих ученых из Азербайджана, Беларуси, Йордании, Норвегии, США, Турции, Украины, Швеции по применению достижений практической психологии в различных социальных сферах.

Опис

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — 316 с.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, професійна підготовка, профессиональная подготовка, professional training, практична психологія, практическая психология, practical psychology, загальна психологія, общая психология, legal psychology, особистість, личность, personality, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviant behavior, поліцейський, полицейский, police officers

Бібліографічний опис

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019

Зібрання