KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 32-37, 2008)
  Визначена правова природа соціально-економічних прав людини і громадянина; отримані висновки щодо рівності, неділимості та взаємопов’язаності означених прав незалежно від рівня економічного розвитку держави.
 • Мамчур, Д. В.; Mamchur, D. V. (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 344-348, 2008)
  Щодо з’ясування сутності, значення та особливостей (и) уточнена семантика цієї категорії, проаналізовані правові акти, які регламентують окремі види державної дисципліни, охарактеризована наукова думка.
 • Левченко, К. Б.; Levchenko, K. B. (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 315- 322, 2008)
  Запропоновані принципи нової класифікації етапів гендерно-правової експертизи застосовані на прикладі здійснення гендерно-правової експертизи Закону України «Про допомогу сім’ям з дітьми».
 • Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V. (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 237- 242, 2008)
  Виконано аналіз поняття «акт» та «правовий акт», наданих вітчизняними та зарубіжними науковцями. Визначене значення, місце і роль підзаконного акту, поняття нормативно-правового акту МВС України та виділені його основні ознаки.
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016 (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 231-236, 2008)
  На основі аналізу спеціальної літератури та наукових розробок зроблена спроба прослідкувати становлення концепції дисциплінарної відповідальності, дати визначення дисциплінарної відповідальності, загальної та спеціальної ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 52-57, 2008)
  Розглянуті теоретичні проблеми відомчої правотворчої діяльності органів внутрішніх справ України. Запропоновано створення єдиного електронного банку даних відомчих нормативних актів Міністерства внутрішніх справ ...
 • Шахман, Н. В.; Shakhman, N. V. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 430–433, 2009)
  На основі аналізу законодавства України обґрунтовується функція сучасної демократичної правової держави – відновлення населення, як одного з провідного напрямків діяльності суб’єктів владних повноважень у внутрішній сфері ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016 (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 123–128, 2009)
  Проведено аналіз теорії конвергенції, розглянуто чинники, що сприяли її виникненню і розвитку. Запропоновано класифікацію напрямків конвергенції правових систем світу. Акцентовано увагу на проблемах правової конвергенції ...
 • Махонін, Ю. В.; Makhonin, Yu. V. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 436–440, 2009)
  Розглядаються основні етапи розвитку законодавства щодо протидії розповсюдженню наркотичних засобів; зроблено висновки щодо потреби створення оптимальної правової основи регулювання національного законодавства в зазначеній сфері.
 • Антоненко, В. О.; Antonenko, V. O. (Форум права. – 2009. – № 3. – С. 35–42, 2009)
  У дослідженні кодифікації як самостійної форми систематизації правового матеріалу автор детально зупиняється на всебічному аналізі теоретичних проблем визначення кодифікації, її мети, функцій, ролі та значення в процесі ...
 • Дручек, О. В.; Druchek, O. V. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 140–144, 2009)
  Обґрунтовується необхідність уточнення поняття правового нігілізму. Сформульовано критерії та запропоновано класифікацію підходів до розуміння правого нігілізму. Визначається доцільність та перспективність застосування ...
 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.; Матат, Ю. І.; Matat, Yu. I. (Право і безпека. - 2009. - № 3. - С. 45-49, 2009)
  Досліджено юридичну природу судового прецеденту, його роль у процесі правозастосування. Розглянуто питання щодо можливості заповнення прогалин як однієї з недосконалостей права за допомогою прецеденту. Зроблено висновки ...
 • Дронів, Б. М.; Droniv, B. M. (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 340–345, 2010)
  Проведено аналіз чинників, що сприяють взаємному впливу приватного і публічного права. Запропоновано класифікацію чинників на об’єктивні та суб’єктивні, загальносоціальні та юридичні, позитивні та негативні. Акцентовано ...
 • Велика, Є. С.; Velyka, Ye. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і Безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 57-61., 2010)
  На основі аналізу джерел та пам’яток права, а також широкого кола наукової літератури визначено та класифіковано види покарань у праві держав Стародавнього Сходу. Розглянуто специфічні та загальні риси покарань стародавніх держав.
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 919 . – 2010. – Вип. 7. – С. 143-146, 2010)
  Стаття присвячена проблемам дослідження юридичного процесу; вивченню загальноправової процесуальної теорії; встановленню критеріїв розмежування матеріального та процесуального в праві.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 4. – С. 245-247, 2010)
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 42-44., 2010)
  Досліджено сутність та проаналізовано особливості гетьманського правління в Українській Державі П. Скоропадського.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Стратегія забезпечення сталого розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21-22 груд. 2010 р.). – Одеса, 2010. – Ч.1. – С. 8-9, 2010)
  У тезах доповіді розглянуті особливості підготовки судових слідчих в українських губерніях Російської імперії у першій половині 60-х років ХІХ ст. Визначені основні підходи та мотивація царської адміністрації при вирішенні ...
 • Єльцов, В. О.; Yeltsov, V. O. (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 364–368, 2010)
  Досліджена сутність інформаційного забезпечення діяльності судів, на підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначені проблеми у правовому регулюванні відповідних відносин та запропоновані ...
 • Шишленко, В. Г.; Shyshlenko, V. H. (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 971–975, 2010)
  Досліджено особливості сучасного правового регулювання та принципи організації діяльності нотаріату України. Поглиблено знання про правовий стан державних і приватних нотаріусів в Україні та надані певні рекомендації з ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account