KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Право України. - 2000. - № 11. - С. 21-23, 2000)
  Розкрито особливості формування соціальної держави в Україні.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2001. - №3. - С.35-45, 2001)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2001. - №1. - С.108-116, 2001)
 • Петренко, С. В.; Petrenko, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 201-205, 2002)
  Розглянуто судові системи Франції та Німеччини. Проаналізована їх роль у формуванні права. Наведено висновок, що судова практика не має такого значення в якості джерела права, як закон, але, разом з тим, у ряді випадків ...
 • Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 151-156, 2002)
  Розглянуто теоретичний зв’язок конфліктологічних досліджень з юриспруденцією, який дає на практиці можливість успішного вирішення будь-яких конфліктів. Правовий шлях вирішення конфліктів, пов'язаний з розробками загальної ...
 • Писаненко, С. В.; Pysanenko, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 27-32, 2002)
  Виділено ознаки корупції в Україні, дано характеристику причинам появи цього явища, сформульовані головні наслідки для українського суспільства. Signs of corruption in Ukraine are highlighted, the causes of this phenomenon ...
 • Константінов, С. Ф.; Konstantinov, S. F.; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 6. - С. 312-319, 2004)
  Статтю присвячено питанням розмежування злочинів та право­порушень, запровадженню нових критеріїв розмежування відповідно до світових вимог юриспруденції.
 • Рудой, К. М.; Rudoi, K. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 247-252, 2004)
  Розглянута адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері правоохоронної діяльності. Рассмотрена адаптация национального законодательства Украины к законодательству Европейского ...
 • Кузніченко, О. В.; Kuznichenko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26.- С. 285 - 289, 2004)
  Проведене дослідження процедурних і процесуальних норм у трудовому праві, яке, на думку автора, слід розпочинати з термінології. Саме від правильного використання терміна часто залежить «упізнання» усієї директиви, ...
 • Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Оробець, К. М.; Orobets, K. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2477-900X (Форум права. – 2005. – № 1. – С.65-69, 2005)
  Ідентифіковані базові проблеми правової політики України та запропоновані шляхі їх розв’язання.
 • Арістова, І. В.; Aristova, I. V. (Форум права. - 2006. - № 2. – С.18 - 21, 2006)
  Розглянуті підходи вчених щодо сутності соціальної функції держави; з’ясований зміст соціальної функції держави; проаналізовані передумови її виникнення; визначені ознаки соціальної функції держави та сформульоване її ...
 • Куліш, А. М.; Kulish, A. M. (Форум права. - 2006. - № 2. – С.94-97, 2006)
  Задля оптимізації кадрових процесів надані пропозиції удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів прокуратури України.
 • Куліш, А. М.; Kulish, A. M. (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 72-76, 2006)
  Задля вирішення питань повільного впровадження в управлінську практику інформаційних технологій та недостатнього використання можливостей сучасної обчислювальної техніки й засобів зв’язку визначені існуючі проблеми у сфері ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 132-140, 2006)
  Досліджено державотворчі ідеї, спрямовані на створення суверенної радянської України. Надана розгорнута характеристика діяльності Християна Раковського. Незважаючи на невдачу в боротьбі за Українську державу, слід віддати ...
 • Гуренко, М. М.; Gurenko, M. M. (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 66-69, 2007)
  Розглядаються проблеми права людини на свободу віросповідання та його вплив на розвиток особистості, суспільства та держави. Крізь призму історії права людини на віросповідання розкриваються його цивілізаційні цінність, ...
 • Зозуляк, І. І.; Zozuliak, I. I. (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 136-141, 2007)
  Проаналізовано походження поняття «істотні умови договору», їх еволюційний розвиток у цивільному праві починаючи зі Стародавнього Риму, у дореволюційний (до 1917 року) період, аж до сучасного права. Систематизовано основні ...
 • Кулинич, С. А.; Kulynych, S. A. (Форум права. - 2007. - № 2. – С.83-89, 2007)
  Визначається коло суб’єктів управлінських процедур та їх основні повноваження відповідно до чинного законодавства.
 • Шевцов, О. О.; Shevtsov, O. O. (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 476-479, 2008)
  Визначена права природа відносин, що виникають у зв’язку зі вступом громадян на службу до органів прокуратури і на основі норм яких галузей права здійснюються правове регулювання трудової діяльності цих працівників.
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: № 819 . Сер. : Право. – 2008. – Вип. 2 (4). – С. 162-165, 2008)
  Статтю присвячено проблемам юридичної практичної діяльності, критеріям її класифікації, теорії юридичного процесу, видам юридичного процесу На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури, нормативного-правового ...
 • Покришка, В. О.; Pokryshka, V. O. (Форум права. - 2008. - № 1. – С.347-352, 2008)
  Стосовно колективно-договірного регулювання правовідносин працівників виконаний аналіз чинного законодавства та надані пропозиції з його удосконалення. Concerning collective-contractual regulation legal relationship ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account