KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pishchanska, V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8373-555X; Khlystun, O.; Хлистун, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1764-6559; Tiurina, V. O.; Тюріна, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; Tomashevska, M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1431-8434; Kvasetska, Ya.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4270-878X; Dobrovolska, R.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1414-8861 (Laplage em Revista (International). – 2021. – Vol.7, № 3 (Sept. - Dec.). – P. 324-329, 2021)
  Методологічною основою статті є основні ідеї системного підходу, системного мислення-діяльності, засновані на компетенціях та синергетиці, що дозволяють розглядати інноваційну компетенцію вчителя як професійного та цілісного ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Rusanova, L. I.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО"(з нагоди 20-річчя заснування кафедри). - Харків, 2019. - С. 166-169, 2020)
  У статті обговорюється декілька теорій навчання дорослих і важливість самостійного навчання саме тому, що дорослі беруть активну участь у процесі. В статті говориться, що навчання має базуватися на повазі, взаєморозумінні, ...
 • Kaplin, A.; Honcharova, O.; Hlushych, V.; Marykivska, H. A.; Мариківська, Г. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9561-9292; Budianska, V.; Lavinda, S. (Academic Journal of Interdisciplinary Studies. – 2021. – Vol 10, No 3 (May). – P. 134-142, 2021)
  В даний час ім'я Петра Безсонова, визнаного в дореволюційній Росії вченого, відомо лише вузькому колу дослідників, оскільки деякі міфи і стереотипи про нього виявилося важко спростувати. Проте, він простежується в історії ...
 • David, A.; Horelov, Yu. P.; Горєлов, Ю. П.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0330-5008; Horelov, O.; Горєлов, О. (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – C. 227-229, 2019)
  Розглядаються деякі аспекти безпеки у адаптивних системах дистанційного навчання.
 • Tyurina, V. O.; Тюріна, В. О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977; Shevchuk, H. Y.; Kriukova, Y. D.; Lukashchuk, M. M.; Savishchenko, V. M. (Revista de Investigación Apuntes Universitarios. - 2022. - Vol. 12, Issue 2. – P. 179-197, 2022)
  Досліджено вплив методу проектів на розвиток лідерських якостей у студентів. Проаналізовано розвиток особистості у студентському віці. Використовано комплекс методів дослідження: педагогічний експеримент, тест, спостереження. ...
 • Червоний, П.Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Norwegian Journal of development of the international Science. – 2020. – № 51, Vol. 3. – С. 38-44, 2020)
  Статтю присвячено вихованню здобувачів вищої освіти засобами музейної педагогіки. Розкрито місце музейної педагогіки на прикладі діяльності шкільного музею сотої школи ім. А. С. Макаренка міста Харкова та музею ім. А. С. ...
 • Golopych, I. M.; Голопич, І. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752 (The science in help of business, modern problems of science, business, education and tourism : XV International scientific conference (Varna, Bulgaria, 3-5 July 2019). - Varna, 2019. - Vol. XII. - P. 77-84, 2019)
  У статті розкривається педагогічний потенціал веб-квестів. Проаналізовано переваги та недоліки веб-квестів у освітньому процесі. До одного з переваг веб-квестів віднесено розширення меж спілкування між колегами, партнерами ...
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226; Ісаєва, О. В.; Isaieva, O. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 218-219, 2022)
  Розглянуто питання абревіації у мовленні курсантів-правоохоронців, зокрема вживанні абревіатур у професійній лексиці, мові офіційних документів і сленговому вжитку.
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХIY Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24), ч. 1. – 211 с. – С. 88-91, 2017)
  У статті розглядається проблема автономної навчальної діяльності студентів як форма індивідуалізації навчального процесу, що дозволяє підвищити результативність навчання та розвивати такі необхідні сучасним фахівцям якості, ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 111-119., 2015)
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення адміністративно-правових аспектів підготовки майбутніх поліцейських у ВНЗ МВС України. Встановлено, що з метою ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Казначеєв, В. М.; Kaznacheiev, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5654-5219 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 239-241, 2020)
  Наголошено, що на сьогодні існування плагіату залишається однією із важливих проблем, до якої все більше уваги приділяється з боку науковців. Зазначено, що існують певні проблеми при розмежуванні понять «плагіат», «академічний ...
 • Куліш, А. М.; Kulish, A. M.; Дуліба, Є. В.; Duliba, Ye. V.; Миргород-Карпова, В. В.; Myrhorod-Karpova, V. V.; Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 12. – С. 258-265, 2022)
  Розглянуто основи утворення академічної доброчесності на міжнародній арені та в національному просторі. Вказано, що освітній процес є динамічним, оскільки наповнений постійними реформами, модернізаціями, удосконаленнями, ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: зб. наук.-метод. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 19 травня 2016 р.) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків,2016. - С. 196-200, 2016)
  У статті розглянуто сутність та переваги методу активної оцінки, а також особливості її застосування у дистанційному навчальному процесі.
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V.V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-362 (The world of science and innovation: Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (London, United Kingdom, 2021). ‒ London: Cognum Publishing House, 2021. ‒ P. 662-666, 2021)
  У статті розглядається проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів шляхом використання проектної технології, що передбачає як посилення практичної спрямованості освіти, так і ...
 • Забора, А. В .; Zabora, A. V .; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7969-5057; Соколов, О. А.; Sokolov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9738-5378; Лопатюк, О.; Lopatiuk, O.; Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4166-9099; Шевченко, Т. Г.; Shevchenko, T. H.; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2800-4567 (Військова освіта. - 2022. - № 1( 45). - С. 59-70, 2022)
  Розглянуто актуальну проблему удосконалення системи фізичної підготовки представників інституцій сектору безпеки і оборони України. Виконання завдань за призначенням представниками інституцій сектору безпеки і оборони ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 30 серп. 2016 р.). - Київ, 2016. - С. 32-34, 2016)
  Охарактеризовано актуальні питання організації та розвитку науково дослідницької діяльності студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. конф.( м. Дніпро, 10-11 жовт. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – C. 235-238, 2019)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 19-20, 2021)
  Розкриті проблеми дистанційного навчання криміналістики та кримінального процесу в умовах пандемії.
 • Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 182-185, 2017)
  У статті розгялнуто актуальні проблеми інтеграція вітчизняної системи підготовки майбутніх правоохоронців до європейського освітнього простору. Автором виявлено основні фактори, що обумовлюють необхідність постійного ...
 • Кочина, В. В.; Kochyna, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8031-4269 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2022. -№ 80, т. 1. - С. 194-198, 2022)
  Розглянуто формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів МВС у системі вищої освіти України. Зазначено, що це спеціально організований, цілеспрямований процес розвитку й активізації професійно необхідних ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account