Держава і право (State and Law)

Recent Submissions

 • Мичка, В. І.; Mychka, V. I. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 3. – С. 38-46, 2018)
  Проведено аналіз наукових публікацій, присвячених питанням принципів права, принципам процесуальної діяльності, принципам діяльності прокуратури, принципам кримінального процесу. Охарактеризовано закони про прокуратуру ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 1. – С. 43-47, 2019)
  У статті аналізуються така вимога до нормативно-правового акта, як точність. Стверджується, що визначеність права покликана забезпечувати ефективність правового регулювання й гарантувати єдиний для всіх, стійкий правопорядок. ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.; ; Фоміна, Л. О.; Fomina, L. O.; ; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; ; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Кириченко, В. Є.; Кириченко, В. Є.; ; Зайцев, Л. О.; Zaitsev, L. O.; ; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Харків : ХНУВС, 2021. – 596 с., 2021)
  Підручник підготовлено відповідно до стандартів вищої професійної освіти України. Автори, враховуючи новітні здобутки як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зосередили свою увагу на тих подіях та фактах державно-правової ...
 • ; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 2. – С. 3-15, 2018)
  У статті розглянуті погляди на юридичну відповідальність держави, вміщені в наукових працях представників юридичного позитивізму ХІХ – першої половини ХХ ст. Були опрацьовані види юридичної відповідальності держави, ...
 • ; ; (Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 1. – С. 3-9, 2019)
  У статті подається класифікаційна характеристика юридичної відповідальності держави. Наголошено, що види юридичної відповідальності держави, з одного боку, відображають загальнотеоретичні підходи до класифікації видів ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 3 (13). - С. 5-12, 2020)
  Досліджується проблема міфологізації видатної пам’ятки права – Magna Carta. Відзначаються особливості у сприйнятті цього документа в англосаксонській та континентальній традиції.
 • Безуса, Ю. О.; Bezusa, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0494-6525 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. – Вип. 1. – С. 3-8, 2020)
  У статті досліджуються особливості нормативно-правового забезпечення систематизації підзаконних нормативно-правових актів, що видаються Кабінетом Міністром України. Наголошується, що саме за умов правової держави, де ...
 • Чирвa, В. В.; Chyrva, V. V. (Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності : Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. студентів старших курсів правн. вишів та ф-тів (м. Харків, 21 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 178-181, 2020)
  Уточнено правове визначення поняття сталого розвитку, основні його цілі та їх реалізація. Розглянуто динаміку розвитку законодавства щодо цієї проблеми.
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – Ianuarie. – P. 141–144, 2015)
  Определены особенности юридической ответственности судей, сформулировано понятие юридической ответственности судей в ретроспективном и перспективном значениях. The features of the legal responsibility of judges are ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 54-57, 2020)
  Проведено порівняльний аналіз революційних подій в Україні в 2004 р. та масових виступів в Білорусі в 2020 р. Визначено їх схожість та відмінність
 • Коваленко, А. О.; Kovalenko, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4395-9273 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 127-128, 2020)
  Здійснено огляд різних видів правомірної та неправомірної поведінки людей. Розглянуто «покарання» лише за приватні правопорушення, які стосувалися приватних осіб. З`ясовано, що жорстокі та несправедливі покарання в античні ...
 • Șumilo, А. М.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Kravciuk, N. I.; Кравчук, Н. Ю.; Kravchuk, N. Yu. (Chişinău: Cartea Militară (Tipogr. „Print-Caro”), 2019 . – 228 p., 2019)
  У посібнику надано матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму)». Викладено основні засади діяльності ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 33-36, 2020)
  Висвітлено процесуалізація права на теренах України у середині XVII-кінці XVIII століття, яка характеризується завершенням становлення української національної правової системи та першими спробами кодифікації права.
 • Бортникова, А. Г.; Bortnikova, A. H.; Бортнікова, А. Г. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 11/3 (Noiembrie). – P. 32-36, 2015)
  Проведено теоретическое исследование возможности внедрения процедуры медиации во взаимоотношения государства с гражданским обществом. Обосновано положение о том, что государство и гражданское общество являются равноправными ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 3, Т. 1 (Iunie). - С. 21-24, 2018)
  У статті аргументовано необхідність того, щоб виборче законодавство України нині має вирішити такі важливі питання, як підвищення ефективності виборчого процесу; сприяння утвердженню партій у суспільстві й піднесенню їх ...
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Бондарєв, В. В.; Bondariev, V. V. (Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2020. - № 1. - С. 15-20, 2020)
  Міграція та висока мобільність є характеристиками сучасного світу. Міграція (будь-якого типу) безпосередньо впливає на правосвідомість учасників міграційних процесів. Натепер немає єдиного стандарту ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Актуальные вопросы современной науки : материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конф. (г. Караганда, 24 окт. 2020 г.). — Караганда, 2020. - С. 33-35, 2020)
  Наведено підходи ряду дослідників стосовно поділу правових стимулів на позитивні і негативні. Проводиться порівняння між правовими обмеженнями і стимулами у праві. Наводяться критерії, що відокремлюють правові стимули від ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 1. - С. 7-14, 2020)
  У статті проаналізовано творчий доробок історика права ХІХ ст. щодо основних аспектів історії держави та права Київської Русі Миколи Івановича Хлєбнікова, який у своїх працях розглянув великий пласт наукових проблем цієї ...
 • Пампура, М. В.; Pampura, M. V. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 7/2 (Iulie). – P. 96-100, 2016)
  Определены основные элементы глобализации как разновидности трансформационного процесса, дан анализ их специфики и взаимосвязи с политико-правовой действительностью современной Украины. Автор делает вывод, что нынешняя ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30–31 жовт. 2020 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – С. 20 - 22., 2020)
  У роботі акцентується увага на тому, що правові стимули є одним із засобів упорядкування суспільних відносин на засадах права. Вони дозволяють здійснювати вплив на волю та свідомість особи, спонукають її до ...

View more