Держава і право (State and Law)

Recent Submissions

 • Басілашвілі, М. Б.; Basilashvili, M. B.; Басилашвили, М. Б.; Погрібний, І. М. - науковий керівник (Харків, 2019)
  У дисертаційному дослідженні простежено еволюцію наукових уявлень про принципи та природу правозастосування у вітчизняній і зарубіжній юриспруденції, охарактеризовано види (типологію) правозастосовної діяльності, ...
 • Жельне, С. Ч.; Zhelne, S. Ch.; Бурдін, М. Ю. - науковий керівник (Харків, 2019)
  У запропонованому науковому дослідженні подається аналіз сучасної та минулих наукових інтерпретацій таких понять, як «комерційне судочинство», «арбітражне провадження», «господарське судочинство». Всебічно охарактеризовано ...
 • Токарчук, О. В.; Tokarchuk, O. V.; Андрусишин, Б. І. - науковий консультант (Харків, 2019)
  У дисертації досліджено та здійснено узагальнення історико-правового доробку представників українського зарубіжжя у 20-30-ті рр. ХХ ст. Проаналізовано наукові підходи вчених-емігрантів до політичних і юридичних аспектів ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 28-33, 2011)
  У процесі дослідження категорій «дозвіл» і «заборона» увагу акцентовано на пошуку належного балансу між кількісними їх показниками у діючому праві, а також на необхідності постійного підтримання такого балансу.
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 88-95, 2011)
  Висвітлено прикладне значення складу правомірної поведінки особистості шляхом конкретизації змісту такого його структурного елементу, як суб’єктивна сторона, орієнтуючись насамперед на відповідну термінологію чинного ...
 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 3 (86). – С. 22-31, 2019)
  Критично оцінено спроможність системного тлумачення норм права як самодостатнього методу виявлення кваліфікованого мовчання законодавця. З метою розпізнання дійсного кваліфікованого мовчання законодавця запропоновано ...
 • Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 57-65, 2012)
  Розглянуто питання про доцільність визнання ідеологічної функції в системі функцій сучасної держави, обґрунтовано її суспільну необхідність та соціальну роль. Наголошено на важливості переосмислення державоцентристського ...
 • Мурза, О. В.; Murza, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 86-92, 2012)
  Сформульовано авторське поняття «функції правових пільг». Виокремлено та проаналізовано основні функції правових пільг.
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 137-143, 2012)
  Уточнено поняття «безпека» та «національна безпека», охарактеризовано види національної безпеки країни. Визначено роль громадськості щодо забезпечення національної безпеки. Сформульовано завдання та повноваження громадськості ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Українське військо: сучасність та історична ретроспектива : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 лист. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 118-119, 2019)
  Розроблення концептуальних підходів до національної безпеки, а також її інформаційного складника в Україні ускладнюється відсутністю єдиних поглядів у суспільстві на деякі базові цінності, інтереси та цілі. Проблеми ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 73-82, 2012)
  Розглянуто філософсько-правові й державно-політичні концепції та погляди декабристів на трансформацію державного ладу Російської імперії. Запропоновано враховувати розробки декабристів у процесі розбудови народовладних ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 55-58, 2012)
  Проаналізовано провідні положення лібертарно-юридичної концепції, сформульовано пропозицію щодо доцільності покладення в основу класифікації основних підходів до осмислення права ідеї лібертарно-юридичного мислення стосовно ...
 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 154-159, 2012)
  Визначено основні елементи системи управління органами прокуратури в Україні. На підставі аналізу законодавчих та підзаконних нормативно- правових актів визначено керівний вплив, який здійснюють суб’єкти управління на ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Кравчук, Н. Ю.; Kravchuk, N. Yu. (Київ: Вид-во «ФОП Голембовська О.О.», 2018. - 227 с., 2018)
  У посібнику надано матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму)». Викладено основні засади діяльності ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Харків : Майдан, 2019. – 344 с., 2019)
  Висвітлені особливості побудови та розвитку української державності в роки незалежності. Внутрішня структура посібника надає можливість курсантам та студентам швидко і зручно опанувати питання, що розкривають особливості ...
 • Єфіменко, М. Ю.; Yefimenko, M. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 46-53, 2012)
  Сформульовано визначення «правові засади діяльності адвокатури в Україні». Зроблено висновок про те, що всю сукупність нормативно-правових актів, які регулюють порядок організації і здійснення адвокатської діяльності, умовно ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 25-36, 2013)
  Розглянуто проблеми трансформації устоїв народовладдя від Київської Русі до Великого князівства Литовського у державно-правовій думці України ХІХ–ХХ століть. Прослідковано характерні риси у формуванні органів та інститутів ...
 • Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 47-57, 2013)
  Охарактеризовано світоглядні риси українського народу як самобутнього політико-національного утворення. Систематизовано негативні фактори, що гальмують процес формування загальнонаціональної ідеології в Україні, зокрема ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 6-15, 2013)
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності С. В. Пахмана, досліджено його внесок в розробку різних аспектів теорії та історії права, зокрема в теорію юридичного позитивізму, «теорію родового побуту», характеристику інститутів ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2018. – Вип. 3. – С. 68-76, 2018)
  Досліджено поняття «релігійна інституція» у розрізі різноманітних правових доктрин, визначено інституціоналізовані форми релігійних інституцій у різних релігійних течіях. Показано, що понятійно-теоретичні особливості ...

View more