Держава і право (State and Law)

Recent Submissions

 • Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4811-4520; Сокальська, О. В.; Sokalska, O. V.; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Національної академії правових наук України. – 2021. – Т. 28, № 3. – С. 162-175, 2021)
  Досліджено ґенезу ідеї виправного покарання. Проаналізовано концепції та погляди на мету покарання Платона, римських юристів, європейських гуманістів, а також англійських тюремних реформаторів XVIII ст. Актуальність цієї ...
 • Глобенко, Г. І.; Hlobenko, H. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 134-136, 2022)
  Здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства щодо надання юридичних послуг в Україні, Іспанії і Швеції.
 • Шевченко, Д. А.; Shevchenko, D. A. (Європейські перспективи. - 2018. - № 4. – С. 105-112, 2018)
  Досліджено становлення та трансформації сутнісного розуміння таких понять, як «сім’я» та «шлюб» у системі політико-правової думки. Відзначено, що визначення понять «шлюб» і «сім’я» значно змінювалося з плином часу, що ...
 • Мазур, Я. В.; Mazur, Ya. V. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 118-120, 2022)
  Розглянуто важливу проблему, що постає перед державою - це корупція в суспільстві. З метою ефективної не тільки боротьби з корупцією, а і її запобігання, необхідне безумовне впровадження інституту доброчесності як у ...
 • Довгополова, Г. Г.; Dovhopolova, H. H. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 66-67, 2022)
  Стверджено, що реалізація академічної доброчесності ґрунтується на реалізації принципу верховенства права, рівні культури освіти та формується правовою культурою. Отже рівень академічної доброчесності багато в чому залежить ...
 • Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2168-060X; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 лют. 2022 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. – С. 277-283, 2022)
  Зазначено, що Київська Русь як по-справжньому велика і могутня держава свого часу показала основи української (слов‘янської) єдності на засадах православ‘я, духовності, високих ціннісних ідеалів. Підкреслено, що і сучасна ...
 • Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V. (Європейські перспективи. - 2021. - № 4. – С. 26-33, 2021)
  Розглянуто події, які відбувались з 1917 по 1921 рр., коли український народ переживав досить тяжкі часи, які супроводжувались і національними рухами, зміною органів влади, економічними кризами, переходу до різних форм ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Загуменна, Ю. О.; Zahumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2022. – № 2, Т. 29. – С. 82-104, 2022)
  Метою статті визначено теоретико-правовий аналіз ключових особливостей загальнофілософського та спеціальноправового розумінь і тлумачень проблем безпеки людини, суспільства та держави в деяких європейських політико-правових ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645 (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2022. - № 2. - С. 15-19, 2022)
  Надано теоретичний аналіз фундаментальних прав людини як особливої категорії. Встановлено, що під фундаментальними правами людини слід розуміти основоположні, найбільш важливі, засадничі права. Запропоновано три аспекти ...
 • Dzhafarova, M. V.; Джафарова, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Ivanova, H. S.; Іванова, Г. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2658-3502; Zahorodniuk, S.; Загороднюк, С.; Zaiets, U. O.; Заєць, У. О. (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 32(August). – P. 10-17, 2020)
  Розглянуто питання реформування в Україні судової системи, яка має відповідати європейським стандартам та питання забезпечення правопорядку під час судового засідання. Проаналізовано проблеми, що наразі стоять на заваді ...
 • Матета, О. А.; Mateta, О. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3087-9832 (Вісник Львівського університету. Сер.: Філос.-політолог. студії. - 2020. - Вип. 31. - С. 164-172, 2020)
  Розглянуто проблему систематизації та класифікації національних інтересів у контексті національної безпеки України. Визначено основоположні національні інтереси нашого суспільства на сучасному етапі розвитку. Проаналізовано ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Право і суспільство. - 2018. - № 4, ч. 1. - С. 54-59, 2018)
  Розкрито особливості регулювання права на свободу совісті та віросповідання. Зазначено, що зміст цього права значною мірою визначається типом правової сім'ї, до якої належить держава. Наголошено, що релігійні норми та норми ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. - 2018. - № 902. - С. 37-44, 2018)
  Проаналізовано феномен глобалізації крізь призму православно-богословської думки сьогодення. Розглянуто питання взаємозв'язку між процесами глобалізації та секуляризації у сучасному суспільстві. Особливу увагу приділено ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Балинська, О. М. - науковий консультант (Харків, 2019)
  Досліджено особливості нормативного впорядкування та філософсько-правового осмислення державної політики забезпечення релігійної свободи в контексті дотримання прав людини. Проаналізовано методологічну та джерельну базу ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2021. - Вип. 31 - С. 9-16, 2021)
  Проаналізовано творчий доробок історика та теоретика права ХІХ ст. М. І. Хлєбнікова. Його ім’я було незаслужено забуте сучасними вченими. Дослідження доробку вченого робить більш повною картину розвитку вітчизняних вчень ...
 • Шевченко, Д. А.; Shevchenko, D. A. (Право.ua. - 2016. - № 1. - С. 200-205, 2016)
  Досліджено шлюбно-сімейні відносини в Україні на основі виявлення особливостей їх законодавчого закріплення в історичній ретроспективі.
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2021. - Вип. 31. - С. 17-26, 2021)
  Проаналізовано внесок давньосхідної політико-правової думки у розвиток і опрацювання безпекової проблематики з виокремленням безпеки особистості, суспільства та держави.До сліджено проблему ґенези та еволюції безпекової ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2020. - Вип. 29. - С. 29-35, 2020)
  Розкрито особливості правового реалізму як особливого напряму соціологічної юриспруденції. Розглянуто історичні передумови формування американського правового реалізму. Наголошено на тому, що правовий реалізм виник як ...
 • Пістренко, Н. С.; Pistrenko, N. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2496-5371 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 114-118, 2021)
  З'ясовано, що однією з найнебезпечніших загроз національній безпеці є високий рівень політизованості конфесійного життя, політизація діяльності релігійних інституцій. Розглянуто практику розвинених країн світу, де релігійні ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 308-311, 2016)
  Відмічено, що застосування права в органах внутрішніх справ – це форма опосередкованої, іноді примусової реалізації права, виражена в професійній діяльності компетентних суб’єктів з розробки й прийняття владних рішень, що ...

View more