Держава і право (State and Law)

Recent Submissions

 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Попова, Л. М.; Popova, L. M. (Наше право. - 2013. - № 13. - С. 54-60, 2013)
  Стаття присвячена основним складовим національної безпеки нашої держави. У ній розкриваються проблеми забезпечення національної безпеки України в політичній, економічній,соціокультурній, інформаційній, екологічній та інших ...
 • Сімонян, Н. А.; Simonian, N. A. (Наше право. - 2013. - № 9. - С. 20-24, 2013)
  У статті проаналізовано проблемні питання реалізації форм і методів контролю за діяльністю органів прокуратури, з'ясовано проблемні питання організації громадянського контролю, визначено найважливіші напрями вдосконалення ...
 • Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O. (Наше право. - 2013. - № 3. - С. 37-42, 2013)
  У статті розглянуто призначення, функції та стан нормативно-правового забезпечення управління органів прокуратури України, визначений спектр існуючих нагальних проблем у зазначеній сфері та надані пропозиції щодо їх ...
 • Федорченко, А. В.; Fedorchenko, A. V. (Наше право. - 2013. - № 8. - С. 12-15, 2013)
  Проаналізовано проблемні питання судового прецеденту як джерела кримінального права України, сформульовано його поняття та ознаки. It is analysed problem questions of judicial precedent as source of criminal law of Ukraine, ...
 • Панов, В. М.; Panov, V. M. (Наше право. - 2013. - № 8. - С. 53-58, 2013)
  В статті охарактеризовано та визначено зміст понять «функція органів прокуратури» та «правозахисна функція органів прокуратури», визначено види правоохоронних функцій органів прокуратури, охарактеризовано кожну із цих ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 29, т. 1. – С. 39-42, 2017)
  Виконано аналіз теоретичних положень та нормативно-правового регулювання щодо засад і принципів організації релігійних відносин у Білорусі та Молдові, визначено їх сутність, основні риси й значення, а також обґрунтовано ...
 • Бурдин, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 29, т. 1. – С. 7-10, 2017)
  Статтю присвячено питанням функціонування традиційних форм землеробської цивілізаційно-правової культури в українських землях у другій половині XVII ст. Особливу увагу автор зосереджує на відмінностях у трактуванні ...
 • Сидоренко, А. Ю.; Sydorenko, A. Yu. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2017. – № 27. – С. 54-58, 2017)
  На підставі аналізу нормотворчої компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також напрацювань учених про систематизацію й кодифікацію законодавства з’ясовується допустимість застосування ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 1(80). - С. 53-61, 2015)
  У статті розкривається проблема історичного розвитку права на війну та його взаємообумовленість із категорією «суверенітет». The article considers the problem of historical development of the right to war and its correlation ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2018. - № 4 (6). - С. 6-15, 2018)
  Досліджується процес перебудови пенітенціарної системи Японії, успадкованої від сьогунату. Трансформація відбувалася під знаком рецепції передових європейських систем, але завжди зі збереженням власної самобутності ...
 • Брусакова, О. В.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 54-56, 2021)
  Проаналізовано сутність та зміст правозастосовних і консенсуальных форм вирішення юридичних конфліктів. Зазначено, що вони повинні взаємно доповнювати один одного. При цьому «останнє слово», у будь-якому разі залишається ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – Т. 25, № 1. – С. 65-78, 2018)
  Проаналізовано динаміку церковно-державних відносин у контексті історичного становлення католицької церкви та появи протестантського руху. Цей взаємовплив породив кілька моделей церковно-державних відносин, що особливо ...
 • Безуса, Ю. О.; Bezusa, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0494-6525 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 4. - С. 240-244, 2020)
  У статті подається аналіз сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових інтерпретацій поняття «правова колізія», робиться їх узагальнення. Наголошено, що система права, її розвиток, удосконалення, прийняття нових нормативних ...
 • Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Юридичний вісник. – 2020. - №6. – С. 19-30, 2020)
  Досліджено розвиток уявлень про категорію «правова фікція» у вітчизняній та світовій юриспруденції. The development of ideas about the category of "legal fiction" in the domestic and world is studied jurisprudence. Исследовано ...
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Пузиревський, М. В.; Puzyrevskyi, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8835-3238 (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 3 (13). - С. 78-89, 2020)
  Проведено комплексний аналіз фундаментальних ідей професора М. П. Чубинського щодо використання історичного (генетичного) методу та наступності у працях видатних учених-криміналістів кінця XX – початку XX ст., котрі визначили ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Правові новели. – 2019. – № 8. – С. 28-33, 2019)
  Розкрито сутність поглядів професора юридичного факультету Харківського університету Івана Васильовича Платонова стосовно основних аспектів поліцейського права, показано його розуміння цієї проблеми у руслі тодішніх ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 11-16, 2018)
  У статті автор визначає та аналізує основні загальні риси юридичної відповідальності, які характеризують її як форму державно-правового примусу.
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2019. – № 4 (66). – С. 10-16, 2019)
  У статті проаналізовано сутність та зміст соціальної відповідальності.
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2020. – № 1 (67), т. 1. – С. 12-17, 2020)
  У статті автор аналізує юридичну відповідальність як правове явище, формулює визначення «юридична відповідальність як інститут об’єктивного права», «юридична відповідальність як елемент змісту правових відносин», «юридична ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Дедурин, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. U.; ORCID, https://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X; Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418; Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419; Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M.; Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Харків, 2019. – 448 с., 2019)
  Спираючись на наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних учених, авторами підручника створено сучасне науково-навчальне видання з історії держави і права України, яке має системний характер, послідовно і в доступній формі ...

View more