Держава і право (State and Law)

Recent Submissions

 • Цукан, О. М.; Tsukan, O. M.; Цукан, О. Н. (Харків, 2019)
  У дисертації шляхом комплексного аналізу нормативно-правових актів, міжнародних угод, національного законодавства європейських країн та України, а також наукових теоретичних досліджень здійснено історико - правовий аналіз ...
 • Ільницький, М. С.; Ilnitskyi, M. S.; Ильницкий, М. С. (Харків, 2019)
  У дисертації проведено комплексне теоретико-правове та порівняльно-правове дослідження низки загально-теоретичних питань щодо: поняття, змісту та сутності демократичних виборів, взаємозв'язку і взаємозалежності ...
 • Дурнов, Є. С.; Durnov, Ye. S.; Дурнов, Е. С. (Харків, 2018)
  У роботі на підставі вивчення наукової літератури, законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативних джерел, опрацювання архівних матеріалів здійснено системний історико-правовий аналіз функціонування органів ...
 • Мельник, В. А.; Melnyk, V. A. (Харків, 2019)
  В дисертаційному дослідженні подається теоретико-правова характеристика правових обмежень в діяльності правоохоронних органів. Розкрито особливості еволюції науково-теоретичних уявлень про обмеження у діяльності правоохоронних ...
 • Пампура, М. В.; Pampura, M. V. (Харків, 2019)
  В репрезентованому дисертаційному дослідженні у симбіозі з інноваційністю підходів до обраної теми дослідження, які ґрунтуються на тлі сучасній методології, вперше на монографічному рівні представлено цілісну науково-оформлену ...
 • Нестеренко, О. М.; Nesterenko, O. M.; Нестеренко, Е. Н. (Харків, 2019)
  Дисертаційне дослідження присвячено системному аналізу правового виховання в Україні і світі. Визначено сутність та сформульовано поняття правового виховання, охарактеризовано його цілі, функції, принципи, види. Особливу ...
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 13-17, 2012)
  Досліджено структуру та функції професійної правосвідомості. Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «професійна правосвідомість», розглянуто її структурні елементи та визначено зміст основних функцій професійної ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. –2019. – № 2 (8). – С. 5-16, 2019)
  Досліджуються історичні витоки права на спротив пригніченню, доктринальні концепції цього права, його відображення в позитивному праві. Аналізується український досвід використання jus resistendi.
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 65-71, 2019)
  На підставі аналізу філософських і політико-правових учень Стародавнього Китаю розкрито особливості розуміння сутності покарання в давньокитайському суспільстві. Розкрито чинники, що впливали на становлення та розвиток ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 55-58, 2012)
  Наголошено, що у контексті визначення поняття правопорушення як обов’язкова його ознака має називатись саме юридична відповідальність, а не негативні наслідки, звернуто увагу на те, що категорія «позитивна відповідальність» ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 1, т. 1. - С. 36-40, 2019)
  Проведено аналіз наукових публікацій, присвячених сучасним науковим підходам стосовно експертизи нормативно-правових актів. Зазначається, що у юридичній літературі поступово формується позиція, що проведення експертизи ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 19-22, 2012)
  Висвітлено низку традиційних видів правового статусу особистості (загальний, спеціальний, індивідуальний тощо), звернуто увагу на можливість виокремлення і таких статусів, як усічений статус, пільговий статус.
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 12-15, 2012)
  Розглянуто концептуальні положення судової діяльності. Відповідно до міжнародних та європейських норм, які затверджені Конституцією України. Визначено принципи та теоретичні положення незалежності судді. Надано пропозиції ...
 • Чуйков, А. Ю.; Chuikov, A. Yu.; Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013; Акімов, С. В.; Akimov, S. V.; Маренко, Д. Г.; Marenko, D. H. (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 47-51, 2012)
  Розглянуто проблему адвокатської деонтології, що особливо яскраво постає на фоні реформування правоохоронної системи України. Указано, що адвокатська деонтологія відображає моральні аспекти діяльності адвоката і є своєрідним ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 51-55, 2012)
  Наголошено, що в контексті мотивації правомірної поведінки є підстави розрізняти страх можливого притягнення і страх невідворотності притягнення до юридичної відповідальності. Підкреслено значення матеріально-технічного ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. - 2013. - № 2 (49). - С. 29-33, 2013)
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності О. Рейца, досліджено його внесок у розробку різних аспектів історії держави та права Київської Русі, зокрема, в теорію «родового побуту», його погляди щодо форми правління, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 11-16, 2013)
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності М. І. Ланге, досліджено його внесок у розробку історії права Київської Русі, судочинства та доказів і доказування за Руською Правдою.
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 6-14, 2013)
  Здійснено аналіз наукового доробку вчених-правознавців Дерптської історико-правової школи щодо розробки методології історико-правової науки, вивчення питань виникнення держави та її становлення у східних слов’ян, викладання ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 53-58, 2013)
  Проаналізовано й уточнено сутність поняття контролю за діяльністю органів прокуратури, визначено його особливості. Зазначено, що розробка, впровадження та практичне використання дієвої системи демократичного контролю у ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. – 2014. – № 1 (52). – С. 10-16, 2014)
  Проаналізовано науковий доробок видатного вченого-правознавця І. Є. Енгельмана, в першу чергу щодо історії виникнення, сутності та впровадження кріпосного права в Росії та на українських землях.

View more