Держава і право (State and Law)

Recent Submissions

 • Fedotov, A.; Федотов, А.; Voloshyna, M. O.; Волошина, М. О. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5, №. 1. - P. 224-232, 2019)
  Україна належить до групи країн, в яких політична, велика і дрібна корупція глибоко вкорінені в різних сферах життя і стали органічним елементом суспільних відносин. Протягом 2014-2018 рр. боротьба з корупцією в Україні ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 2. – С. 37-42, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних історико-правових проблем щодо розвитку процесуального права на українських землях, що перебували у складі Російської імперії в кінці XVIII − на початку ХХ ст. У той час ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 3-10, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню науково-методологічних засад внеску юридичного позитивізму в розроблення проблематики юридичної відповідальності держави. Обґрунтовано визначальну роль теоретиків юридичного позитивізму. ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Право і безпека. – 2018. – № 4 (71). – С. 29-35, 2018)
  Досліджено установчий процес як різновид юридичного процесу. До його особливостей у діяльності МВС України віднесено те, що він є результатом правового регулювання; не пов’язаний із наявністю спору про право; складається ...
 • Лекарь, С. І.; Lekar, S. I. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 399–402, 2012)
  Розглянута й дана сутність поняття категорії «національна безпека». Виконаний аналіз змісту, дефініцій економічної безпеки, представлене її авторське визначення.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Право України. - 2000. - № 11. - С. 21-23, 2000)
  Розкрито особливості формування соціальної держави в Україні.
 • Дмитрієнко, І. В.; Dmytriienko, I. V.; Дмитрієнко, Ю. М.; Dmytriienko, Yu. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 205– 220, 2012)
  Презентовано суперечності та протиріччя української правової свідомості та культури. Визначено актуальні підходи до їх вивчення. Методологічно співвіднесено формування суперечностей, протиріч української правової свідомості ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 804–807, 2012)
  З огляду на потреби юридичної практики розглянуто норму права і принцип права як на прикладні критерії правової кваліфікації поведінки суб’єктів права, невіддільні від концепції нормативного праворозуміння.
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4 (83). – С. 11-18, 2018)
  Визначено та проаналізовано процесуальну складову юридичної відповідальності. Доведено, що її зміст полягає в такому: по-перше, юридична відповідальність настає лише за умови наявності необхідних підстав, до яких належить ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 1100-1103, 2012)
  Висвітлені основні ознаки юридично значущої поведінки особистості, орієнтуючись на прикладне і світоглядне значення даного поняття, репрезентоване його відповідне узагальнююче визначення.
 • Дмитрієнко, І. В.; Dmytriienko, I. V. (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 258–264, 2012)
  Досліджено формування законодавчих основ сучасної культурної політики, аналізуються основні нормативні документи, котрі забезпечують формування сфери культури, як регіону, так і держави в цілому. На основі критичного аналізу ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 479-482, 2018)
  Автор доводить, що введення в адміністративний, цивільний, господарський процес України експерта з питань права суперечить теорії судових експертиз й відповідним кодексам, згідно яким судовий експерт не може вирішувати ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 3, ч. 1. – С. 3-9, 2018)
  У статті розглядається проблема цивільного осадництва як складника польської аграрної політики в західноукраїнських землях міжвоєнного періоду. Автор звертає увагу на те, що, незважаючи на істотні відмінності між військовим ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – C. 154-156., 2019)
  Розглядається природа стимулу. Наведено види стимулів у праві, надано їх визначення і проведено загальну характеристику. Визначено основні риси, що характеризують правову природу стимулу.
 • Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. – 2019. – № 1. – С. 69–76, 2019)
  С целью экспликации средств понимания и выражения бремени доказательства в англо-американском праве проведен сравнительный анализ аналогичных фрагментов ряда изданий юридического словаря Блэка. Установлена совокупность ...
 • Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; Передерий, А. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X (Харків, 2009)
  Дисертація є комплексним науковим дослідженням, присвяченим загальнотеоретичній характеристиці одного з елементів правової системи країн континентальної правової сім'ї — інституту поліції. Використовуючи таку категорію ...
 • Москаль, Г. Г.; Moskal, H. H. (Харків, 2002)
  У дисертації вперше в українській історико-правовій науці спеціально досліджується інститут тимчасового генерал-губернатора на українських землях в складі Російської імперії, соціально-політичні чинники його утворення, ...
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 307–312, 2012)
  Проаналізовані сучасні підходи до визначення поняття «професійна правосвідомість», розглянуті її структурні елементи та визначений зміст основних функцій професійної правосвідомості.
 • Сидоренко, А. Ю.; Sydorenko, A. Yu. (Харків, 2018)
  Дисертаційне дослідження присвячене аналізу феноменології відомчої нормотворчості, визначенню її специфічних рис. Охарактеризовано надбання вітчизняних і зарубіжних правничих шкіл із зазначеної проблематики. Систематизовано ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 5, т. 1. – С. 224-229, 2017)
  У статті проаналізовано стан правоохоронного забезпечення судочинства в Україні. Виокремлено проблемні аспекти вказаного виду забезпечення судочинства. Визначено, що через відсутність належного правоохоронного забезпечення ...

View more