Держава і право (State and Law)

Recent Submissions

 • Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399 (Київ : ФОП Москаленко О.М., 2017. – 64 с., 2017)
  Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування», а також самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: ...
 • Могільова, С. В.; Mogileva, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1821-902X (Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 200-202, 2018)
  Проаналізовано стан сучасного громадянського суспільства в Україні. Сформульовані виклики, з якими стикається вибудова зрілого громадянського суспільства в нашій країні, в умовах «подвійної» модернізації: подолання наслідків ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 163-165, 2017)
  У доповіді розглянуто стан матеріально-фінансового забезпечення органів судової влади.
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2017. - Вип. 23. - С. 9-11, 2017)
  Статтю присвячено висвітленню основних аспектів природи компенсаторних мотивів як виду мотивів правомірної поведінки особи, об’єктивно обумовлених існуванням комплементарних соціальних норм.
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2018. - Вип. 26. - С. 156-160, 2018)
  Розглянуто юридичний аспект співвідношення поведінки робота і людини, котрий припускає необхідність розрізнення таких видів роботів як автономні, неавтономні, гібридні, матеріальні, віртуальні, військовобойові, цивільні. ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016 (Форум права. – 2019. – № 3 (56). – С. 6-12, 2019)
  Проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності політики мультикультуралізму. Розкрито позитивні та негативні наслідки вказаної політики з урахуванням наявного закордонного досвіду. Встановлено, що критики політики ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2019. – Спецвип. – С. 7-10, 2019)
  У статті виокремлено та проаналізовано загальнотеоретичні підходи до розуміння співвідношення понять «юридичний процес» та «процесуальне право». У статті доведено, що процесуальне право та юридичний процес є відносно ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки : міжнар. наук.-практ. конф.( м. Харків, 14-15 верес. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 20-25, 2018)
  Надано результати дослідження науково-методологічних засад внеску юридичного позитивізму в розроблення проблематики юридичної відповідальності держави.
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7-8 верес. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 68-75, 2018)
  Надано історико-правовий аналіз поглядів одного із засновників юридичного позитивізму І. Бентама. Зокрема, розглянуто проблему юридичної відповідальності держави (юридичної відповідальності правителів).
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2017. - Вип. 23. - С. 18-21, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню підходів до виокремлення галузей у системі права. Здійснено аналіз юридичної літератури, присвяченої вивченню різновидів зазначеної категорії. Розглянуто галузі процесуального права України, ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2018. - Вип. 26. - С. 20-22, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню виникнення і розвитку юридичних процедур в країнах Стародавнього Сходу. Проаналізовано діяльність органів управління в Стародавньому Єгипті, що здійснювали судові функції, розглянуто чітко ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2017. - Вип. 24. - С. 24–27, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню юридичної природи нормативно-правових актів МВС України. Проведено аналіз юридичної літератури, присвяченої вивченню цих актів. Розглянуто специфіку нормативноправових актів МВС України. ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 6-16, 2014)
  Розглянуто догматично-правову інтерпретацію принципу незалежності прокуратури з урахуванням існуючих підходів до доктринального тлумачення правової природи принципів прокурорської діяльності та з особливою акцентуацією ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 1. – С. 33-39, 2019)
  У статті проаналізовано закономірності впливу принципів діяльності працівників Національної поліції на процес покладання юридичної відповідальності. Сформульовано визначення «принципи діяльності працівників Національної ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 1. – С. 49-53, 2019)
  У статті проводиться теоретичне дослідження загальних принципів юридичного процесу. Здійснюється аналіз юридичної літератури та відповідного нормативно-правового матеріалу. Принципи юридичного процесу визначаються як ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Правовий часопис Донбасу. - 2018. - № 4 (65). - С. 76-82, 2018)
  У статті розглядається проблема співвідношення канонів християнської віри і звичаєвого права в добу Київської Русі. Їх симбіоз породив унікальну правосвідомість, що виступала важливим чинником соціальної регуляції у ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Правовий часопис Донбасу. - 2018. - № 3 (64). - С. 40-45, 2018)
  У статті аналізується міжнародне і національне законодавство України та інших держав, яке регулює свободу віросповідання. Застосовуються методи порівняльного правового аналізу, доктринальний аналіз та інші методи, що ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 12 / 2 (Decembrie). – P. 112-116, 2015)
  В статье проводится теоретическое исследование дифференциации процессуальных отраслей в системе права Украины; осуществляется анализ юридической литературы, посвященной изучению критериев, которые лежат в основе распределения ...
 • Дедурин, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Дедурін, Г. Г. (Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы : материалы Республ. науч. конф. (Респ. Беларусь, г. Барановичи, 21 апр. 2016 г.). – Барановичи: РИО БарГУ, 2016. – С. 19-23, 2016)
  В условиях национальной незрелости белорусского, преимущественно крестьянского по своему социальному характеру, общества, первостепенное значение в деле сохранения национального лица белорусов, имела деятельность национальных ...
 • Дедурин, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Дедурін, Г. Г. (На пороге столетия белорусской государственности: социогуманитарный аспект: материалы межвуз. круглого стола (Респ. Беларусь, г. Барановичи, 6 дек. 2018 г.). – Барановичи: РИО БарГУ, 2018. – С. 62–66, 2018)
  К началу 1930-х гг. в белорусском движении уже окончательно сформировались три основных направления: полонофильское, национально-демократическое и коммунистическое. На данном этапе противоречия между ними по-прежнему ...

View more